BIORA AIR

Matt luftrenande väggfärg

  • Vattenburen

Luftrenande vattenburen akrylatfärg för torra utrymmen inomhus. Renar inomhusluften genom att avlägsna aldehyder och transformera dem till ofarliga föreningar. Färgen är lätt att applicera och den täcker utmärkt. Nötningsbeständighet är bra. Färgproduktgrupp 314 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Lämpliga bruksområden i hem är t.ex. vardagsrum, sovrum och tamburer och i offentliga lokaler t.ex. hotellrum, korridorer, kontor och klassrum. BIORA AIR väggfärg kan användas på grundat underlag av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Dessutom kan BIORA AIR användas för ommålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor grundmålas med BIORA PRIMER grund- och innertaksfärg. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap passar städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelproducentens förtunnings- och andra bruksanvisnigar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
praktisk spridning En applicering på slät yta: 8 - 10 m²/l
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har god hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Basfärg 1 och 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Miljömärket Svanen