BIORA AIR

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 37 % by volume
Glans Matt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,3 g/ml
Tynner Vann.
Rengjøring Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Svanemerket