TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72

Grunt akrylowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Bezpośrednio na metal
  • Grunt

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72 jest szybkoschnącym, jednoskładnikowym, uniwersalnym gruntem wodorozcieńczalnym, który zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne.

Dzięki odpowiednim własnościom adhezyjnym i do przemalowania staje się gruntem uniwersalnym na różnego rodzaju podłoża: stalowe, cynkowe i aluminiowe. Grunt może być stosowany jako samodzielne wymalowanie lub stanowić powłokę gruntującą w systemie malarskim, odpornym na kategorie korozyjności C2 a także jako grunt do czasowej ochrony, odporny na kategorie korozyjności C3. TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72 nadaje się do przemalowania wieloma farbami zarówno jedno, jak i dwuskładnikowymi, wodorozcieńczalnymi typu : farby akrylowe, epoksydowe i poliuretanowe a także rozpuszczalnikowymi farbami poliuretanowymi i alkidowymi na bazie ksylenu.

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć zgorzeliny oraz rdzę przez czyszczenie strumieniowe Sa 2½ (norma ISO 8501-1). Przeszlifowanie powierzchni poprawia przyleganie farby do podłoża. POWIERZCHNIE CYNKOWE: Konstrukcje ze stali ocynkowanej ogniowo wystawione na korozję atmosferyczną można malować, jeśli powierzchnie zostaną całkowicie zmatowione za pomocą piaskowania omiatającego (SaS). Do odpowiednich ścierniw należą np. tlenek glinu i piasek naturalny. Zgodnie z normą ISO 12944-5 nie zaleca się malowania obiektów cynkowanych ogniowo, przeznaczonych do eksploatacji w zanurzeniu. W przypadku obiektów cynkowanych ogniowo, które są narażone na zanurzenie, należy każdorazowo skonsultować się z przedstawicielem firmy Teknos. Zaleca się, aby nowe konstrukcje z cienkiej blachy ocynkowanej zostały poddane omieceniu ścierniwem (SaS). Powierzchnie z cienkiej blachy, które pod wpływem warunków atmosferycznych uległy zmatowieniu można również przemyć środkiem czyszczącym RENSA STEEL do powierzchni ocynkowanych. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Powierzchnie przygotować używając środka czyszczącego RENSA STEEL do powierzchni ocynkowanych Powierzchnie, które narażone są na warunki atmosferyczne należy przygotować przez oczyszczenie strumieniowe (AlSaS) lub piaskowanie. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla nałożenia farby należy usunąć (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Fragmenty uszkodzone należy przygotować zgodnie z wymaganiami podłoża oraz powłoki konserwacyjnej. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę zaleca się nanosić natryskiem bezpowietrznym, bo tylko ta metoda pozwala na otrzymanie zakładanej grubości warstwy przy jednokrotnym malowaniu. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,013 - 0,018". Nakładać równomiernie do wymaganej grubości warstwy. Szczególną ostrożność należy zachować podczas natryskiwania krawędzi, narożników i połączeń spawanych. Małe powierzchnie mogą być malowane za pomocą pędzla, w tym przypadku zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy farby, aby osiągnąć zalecaną grubość wymalowania.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +15°C, a wilgotność względna poniżej 70 %. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby musi być, co najmniej o 3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Zwłaszcza przy aplikacji natryskiem wilgotność względna powietrza powinna wynosić powyżej 30%, aby uniknąć zbyt szybkiego rozpoczęcia procesu schnięcia. Temperatura powierzchni, grubość powłoki, temperatura schnięcia i wentylacja wpływają na schnięcie farby. Farba jest sucha, gdy cała woda wyparuje z warstwy farby. Bardzo ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację podczas malowania wszystkich powierzchni. Jeżeli powierzchnia farby będzie narażona na działanie warunków atmosferycznych, wilgoć lub niskie temperatury (poniżej +10°C), należy unikać zbyt grubych warstw farby i pozwolić ostatniej warstwie wyschnąć, przez co najmniej 40 godzin (w +23°C) przed ekspozycją. Niska temperatura i niewystarczająca wentylacja spowolniają proces schnięcia.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu. Nie transportować i nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C. Nie może zamarzać.
Całkowita masa substancji stałych abt. 650 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Mat
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 20 min (ISO 9117-3:2010)
Czas schnięcia - suchość na dotyk 20 min (ISO 9117-5:2012)
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda. W przypadku stosowania sprzętu do aplikacji farb rozpuszczalnikowych do aplikacji farb wodnych urządzenia muszą być starannie oczyszczone. 1. Umyć odpowiednim rozpuszczalnikiem. 2. Umyć roztworem myjącym przeznaczonym dla farb wodnych, tj. TEKNOSOLV 6060. 3. Wypłukać wodą. Jeżeli zmiana następuje z farby wodorozcieńczalnej na rozpuszczalnikową rozpuszczalniki stosuje się w odwrotnej kolejności.
Kolory Czarny, RAL-7021 i RAL-7045.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.