TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72

Akrylatgrundfärg

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Vattenburen
  • Direkt på metall
  • Grundfärg

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72 är en snabbtorkande, 1-komponent och vattenburen universalprimer, som innehåller aktiva rostskyddspigment.

Tack vare sina goda övermålningsegenskaper lämpar sig färgen som universalprimer eller enskiktsfärg på stål-, zink- och aluminiumytor samt för användning som s.k. shop primer i målningssystem avsedda för användning i korrosivitetsklass C2 eller C3. TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72 kan övermålas med många olika slags 1- och 2-komponenta färger, t.ex. vattenburna akrylat-, epoxi- och polyuretanfärger samt xylenspädbara alkydfärger.

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av produkt, samt från vattenlösliga salter. Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: STÅLYTOR: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). På tunnplåtsytor förbättrar uppruggning av ytan färgens vidhäftning till underlaget. ZINKYTOR: Varmförzinkade stålkonstruktioner som kommer att utsättas för väderpåverkan kan målas ifall ytorna sandsveps (SaS) så att hela ytan blir matt. Lämpliga blästermaterial är t.ex. aluminiumoxid och natursand. Enligt standard ISO 12944-5 rekommenderas inte målning av varmförzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord. Målning av förzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord måste diskuteras med Teknos. För nya förzinkade tunnplåtskonstruktioner rekommenderas sandsvepning (SaS). Tunnplåt som redan har matterats kan även behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. ALUMINIUMYTOR: Ytorna behandlas med RENSA STEEL plåttvätt. Ytor som utsätts för väderpåfrestning uppruggas dessutom med lätt sandsvepning (AlSaS) eller slipning. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Rör om väl före användningen. För appliceringen rekommenderas högtrycksspruta. Endast med den uppnår man med en applicering de rekommenderade skikttjocklekarna. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,018". Produkten sprutas i ett jämnt skikt till den specificerade skikttjockleken. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid målningen av kanter, hörn och svetssömmar. Små områden kan även målas med pensel, men då måste man applicera ett extra skikt för att uppnå den specificerade skikttjockleken.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 70 %. Dessutom skall temperaturen för ytan som behandlas och för produkten vara minst 3°C över luftens daggpunkt. För att undvika alltför snabb torkning i början bör den relativa luftfuktigheten i synnerhet vid sprutmålning vara över 30 %. Färgens torktid påverkas av ytans temperatur, färgskiktets tjocklek samt av torktemperaturen och ventilationen. Färgen är torr när allt vatten har avdunstat ur färgfilmen. Det är ytterst viktigt att ha tillräcklig ventilation på alla målade ytor. Om den målade ytan kommer att utsättas för väderpåverkan, fukt eller låga temperaturer (under +10°C) bör övertjocka färgskikt undvikas, och dessutom bör det sista färgskiktet först få torka minst 40 timmar (vid +23°C). Låga temperaturer och otillräcklig ventilation förlänger torktid.

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. Får ej transporteras eller lagras i temperaturer under 0°C. Förvaras frostfritt.
Vikttorhalt ca. 650 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Glans Matt
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Torktid - hanterbar 20 min (ISO 9117-3:2010)
Torktid - hanterbar 20 min (ISO 9117-5:2012)
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten. Vid övergång från lösningsmedelshaltiga till vattenburna färger är det viktigt att appliceringsutrustningen rengörs noga: 1. Skölj med lösningsmedel. 2. Skölj med tvättlösningsmedel avsett för vattenburna färger, t.ex. TEKNOSOLV 6060. 3. Skölj med vatten. Vid övergång från vattenburna till lösningsmedelshaltiga färger görs detta i omvänd ordning.
Kulörer Svart, RAL-7021 och RAL-7045.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.