TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Vandbaseret
  • DTM metalmaling
  • Grunding

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: STÅLOVERFLADER: Fjern glødeskaller og rust ved sandblæsning til renhedsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Gøres overfladen ru på tyndplader forbedres malingens vedhæftning til overfladen. ZINKOVERFLADER: Varmforzinkede stålkonstruktioner som udsættes for vejrliget kan males, hvis overfladen sandsvirpes (SaS), så hele overfladen bliver mat. Egnede blæsemidler er fx aluminiumoxyd og natursand. I h.t. ISO-standarden 12944-5 anbefales det ikke at male forzinkede konstruktioner, som skal nedsænkes i vand eller jord. Ved maling af sådanne objekter kontaktes Teknos særskilt. Til nye forzinkede tyndpladekonstruktioner anbefales sandsvirpning (SaS). Tyndplade overflader, der er blevet mat forvitret, kan også behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel til galvaniserede overflader. ALUMINIUMSOVERFLADER: Overfladerne behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel til galvaniserede overflader. Overflader, som udsættes for vejrliget, gøres ru med sandsvirpning (AISaS) eller slibning. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (eksempelvis fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres fortrinsvis ved airless sprøjtning, da kun denne metode giver den anbefalede lagtykkelse i en enkelt påføring. Egnet airless dysestr. 0,013 - 0,018". Sprøjtes jævnt til den angivne filmlagtykkelse. Vær specielt opmærksom ved sprøjtning af kanter, hjørner og sammensvejsninger. Små områder kan også males med pensel, men så skal der påføres et ekstra lag for at opnå den angivne filmlagtykkelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +15 °C og den relative luftfugtighed under 70 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt. Specielt ved sprøjtepåføring skal den relative luftfugtighed være over 30 % for at undgå for hurtig tørring i begyndelsen. Overfladens temperatur, lagtykkelse, tørretemperatur og ventilation påvirker malingens tørring. Malingen er tør, når alt vandet er fordampet fra malingen. Det er vigtigt, at alle malede overflader, får tilstrækkelig ventilation. Lave temperaturer og utilstrækkelig ventilation forlænger tørreprocessen.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage. Må ikke transporteres eller opbevares ved temperaturer under 0 °C. Må ikke få frost.
Total tørstofmasse ca. 650 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) Se sikkerhedsdatablad.
Glans Mat
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder Vand.
Rengøring Vand. Når udstyr, som anvendes til påføring af opløsningsmiddelholdig maling, anvendes til vandfortyndbar maling, skal udstyret rengøres omhyggeligt. Når der skiftes fra vandfortyndbar til opløsningsmiddelholdig maling, anvendes opløsningsmidlerne i modsat rækkefølge.
Nuancer
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.