TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Grunt

Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż 30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory NCS S 0502-Y.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.