INERTA 160

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

0,021 - 0,026".

Điều kiện sơn

Bảo trì

Cất giữ và bảo quản

Total mass of solids abt. 1400 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 40 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener
Gloss
Practical spreading rate
Clean up TEKNOSOLV 9530
Colours
Safety markings