INERTA 160

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). BETONGOVERFLATER: Betongen skal være minst 4 uker gammel. Underlaget skal være fast og godt herdet. Overflatens vanninnhold må høyst være 4 vektprosent. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. All shopprimer bør fjernes uanset bindemiddeltype. I praksis betyr det, at hvis overfladen ved normal belysning betraktes vinkelrett fra en avstand på ca. 1 meter, skal den hav en jevn grå farge, dvs. forbehandlingsgraden er SA 2½ (ISO 8501-1).

Påføring

Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. 0,021 - 0,026". For 2-komponent påførings må temperaturen før bruk holdes ved +20 - +25 ° C, slik at væskens viskositet passer til doseringspumpen. Komponentenes oppvarmning justeres, således at pistolens temperatur er +40 - +50 °C. ADVARSEL! Blandingens mengde og temperatur har innflytelse på brukstiden. Sprøyten ødelegges, hvis blandingen stivner i den. Veiledning gitt av produsenten av tvillingmatningsspray skal følges ved arbeid.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og produktets temperatur være over +10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Vedlikehold

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 1400 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder
Glans Blank
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Rengjøring TEKNOSOLV 9530
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.