INERTA 160

Epokate

  • Korrosioonikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine

INERTA 160 on kahekomponentne peaaegu lahustivaba vedelal epovaigul põhinev epovärv.

Kasutamine: Kasutatakse teraspindadel eposüsteemis. Sobib ka betoonile. INERTA 160 nakkub hästi pritspuhastatud terasega ja tal on suurepärane nakkepüsivus. See võimaldab ekspluateerida objekte rasketes mehaanilistes koormustes, sh. jääkoormuses. Näited: uputuskeskkonnas olevad objektid (vaivundamendid, sulundtarindid, kaiseinad), hüdroelektrijaamade konstruktsioonid (lüüsiväravad, tammiluugid ja -restid), jõujaamade jahutustorustik, tööstuskonveierid, prügikonteinerid jne. INERTA 160 on hea keemilise taluvusega. Hea vastupidavus õlidele, rasvadele ja kütustele isegi uputustingimustes. INERTA 160 võib kasutada tuumajaamades, kuna tal on hea radiatsioonitaluvus ning pinda on lihtne degaseerida. INERTA 160 kantakse pinnale kuuma kahejoalise õhuvaba pihustiga, kuna sel meetodil saavutatakse kihipaksus 500 µm ühe operatsiooniga.

Pinna eeltöötlus

Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja pealekandmist takistavad tegurid. Eemalda ka vees lahustuvad soolad, kasutades selleks sobivaid meetodeid. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: TERASPINNAD: Eemaldage kõrgsurvepuhastuse teel valtsimistagi ja rooste kuni ettevalmistustaseme Sa 2½ (standard ISO 8501-1) saavutamiseni. Pritspuhastatud pind peab olema kare (võrdlusviide „G“). Vt. standardit ISO 8503-2 (G). Sööbinud teraspinnad pahteldatakse INERTA 160 FILLiga, mis kantakse pinnale kahejoalise airless-pihustiga ning silutakse kohe 20-30 cm laiuse metallliibiga. BETOONPINNAD: Betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana, hästi kõvenenud ja tugev. Pinnakihi veesisaldus ei tohi ületada 4 massi%. Lihvi maha konarused ja ebatasasused, eemalda tsemendijäägid, liiv ja tolm. Pese õlised pinnad lahustiga või pesuainega. Eemaldage võimalik tsemendiliim RENSA ETCHING söövituslahusega, lihvides või pritspuhastusega. Suured õnarused betoonis parandatakse kohe pärast raketise eemaldamist. Enne INERTA 160 pealekandmist täidetakse kõik augud ja pahteldatakse vajadusel TEKNOPOX FILLiga. Alternatiivina võib kasutada INERTA 160 FILLi. VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja hooldusjuhenditele. Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2 Kõik tehasekrundid sõltumata sideainest tuleb eemaldada. Praktikas tähendab see seda, et normaalvalguses vertikaalselt 1m distantsilt vaadatuna on pind üleni hall, s.t. eeltöötluse aste on Sa 2 ½ (ISO 8501-1).

Pealekandmine

Komponendid tuleb segada korralikult läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi. Lahjendatud värviga 500 µm kihi saavutamiseks kantakse värv pinnale kahes kihis, 300 µm korraga. Teine kiht kantakse pinnale niipea, kui esimene on kantud. INERTA 160 kantakse pinnale kuuma kahejoalise pihustiga, nt. Graco Hydra-Cat. Sobivad düüsisuurused (pöörddüüs) 0,021 - 0,026". Komponente tuleb enne kasutuselevõttu hoida temperatuuril +20 - +25 °C, et nad oleksid pihustisüsteemide jaoks piisavalt vedelad. Doseerimispump peab olema seadistatud suhtesse 2:1. Komponentide soojendamine seadistatakse nii, et temperatuur pihustis oleks +40 - +50 °C. Sel juhul on segu kasutusaeg 5 min. Vajadusel tuleb voolikuid soojendada. Kihi paksust kontrollitakse märjakihikammiga. Õige segamissuhte tagamiseks tuleb kontrollida pumba rõhku ja komponentide tarbimist. Segamistoru protsessi kontrollitakse segamata komponentide värvuse vaatlemisega. Kui protsess ei toimu korralikult, on baasvärvis näha kõveni triibud. NB! Kogus ja temperatuur mõjutavad kasutusaega. Pihustisüsteemid muutuvad kasutuskõlbmatuks, kui värv nende sees kõveneb. Betoonpinnas olevate pooride täitmiseks pihustatakse esmalt pinnale 200-300 µm kiht ja silutakse pahtlilabidaga või pintsliga. Seejärel kantakse pinnale kohe teine kiht, nii et kogupaksus on 500 µm. Töötamise ajal tuleb järgida kahejoalise pihusti tootja juhiseid.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Hooldus

Väikeste pindade värvimisel ja hooldusvärvimisel lahustatakse INERTA 160 7 mahu%. Värv kantakse pinnale tavalise airlesspihustiga või pintsliga. Sega komponendid vahetult enne kasutamist suhtega 2:1. Sega korralikust vispliga, lisa 7 mahu% lahustit Teknosolv 9506. Kasutusaeg on sel juhul 40 minutit (+23 °C juures).

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1400 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Segu kasutusaeg 20 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi (Comp B): INERTA 160 HARDENER või INERTA 160-01 HARDENER (erinev lahustisisaldus).
Läige Läikiv
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimused, ülepihustusest jne.
Kuivamisaeg - tolmuvaba 4 h (ISO 9117-3:2010)
Kuivamisaeg - puutekuiv 8 h (ISO 9117-5:2012)
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 d
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9530
Toonid TM-101 valge, TM-102 must ja TM-303 punane. Teised toonid kokkuleppel. Kõvendi on türkiissinine ja jääb nähtav ning ei segune, kui komponendid on segatud ebaproportsionaalselt. Värvitooni see oluliselt ei mõjuta.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.