INERTA 160

Epoksipinnoite

  • Korroosionkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen

INERTA 160 on nestemäiseen epoksihartsiin perustuva, lähes liuotteeton kaksikomponenttinen epoksimaali.

Käyttö: Teräspinnoille epoksijärjestelmissä. Sopii myös betonipinnoille. INERTA 160:lle on ominaista hyvä tartunta suihkupuhdistettuun alustaan sekä erinomainen kulutuksen kestävyys. Se soveltuu siten käytettäväksi kohteissa, jotka joutuvat voimakkaaseen mekaaniseen rasitukseen, mukaan lukien jään vaikutukset. Käyttökohteita ovat mm. veteen upotetut rakenteet (paaluperustukset, ponttiseinät, laiturin muurit), vesivoimaloiden rakenteet (sulkuportit, patojen luukut ja välppärakenteet), voimalaitosten jäähdytys- ja tulovesiputket, teollisuuden kuljettimet ja rautateiden kaatovaunut. INERTA 160 kestää hyvin kemikaaleja. Öljyn-, rasvan- ja bensiinituotteiden kestävyys on hyvä myös upotusrasituksessa. INERTA 160 soveltuu käytettäväksi ydinvoimaloissa, sillä se kestää säteilyä ja on hyvin dekontaminoitavissa. Pinnoite levitetään kaksikomponenttiruiskulla, jolloin saadaan kertamaalauksella 500 µm:n kalvonpaksuus.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: TERÄSPINNAT: Valssihilse ja ruoste poistetaan suihkupuhdistamalla ruosteenpoistoasteeseen Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1). Suihkupuhdistetun pinnan pintaprofiilin tulee olla vähintään karhea (vertailukappale "G"). Katso standardi SFS-ISO 8503-2 (G). Erittäin syöpyneet teräspinnat voidaan tasoittaa INERTA 160 FILLillä, joka ruiskutetaan kaksikomponenttiruiskulla ja tasoitetaan välittömästi teräslastalla (leveys 20 - 30 cm). BETONIPINNAT: Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Pintakerroksen vesipitoisuuden tulee olla alle 4 paino-%. Roiskeet ja epätasaisuudet poistetaan hiomalla. Irtonainen sementti ja hiekka sekä pöly harjataan pois. Lika ja rasva pestään pois pesuaineella tai liuotteella. Tiivis sementtiliima poistetaan betonista RENSA ETCHING peittausliuoksella, hiomalla tai hiekkapuhalluksella. Betonipinnassa esiintyvät suuret kolot paikataan heti muotin purkamisen jälkeen sementtilaastilla. Ennen maalausta täytetään reiät sekä tarvittaessa koko pinta tasoitetaan TEKNOPOX FILLillä. Myös INERTA 160 FILL soveltuu betonipinnoille. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. Konepajapohjamaali on poistettava kokonaan sideainetyypistä riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarkasteltaessa pintaa kohtisuoraan n. 1 m:n etäisyydeltä normaalissa valaistuksessa pinta on tasaisen harmaa eli esikäsittelyaste on Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1).

Käsittelyohje

Komponentit on sekoitettava huolellisesti. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Ohennetulla maalilla saavutetaan 500 µm:n kuivakalvo maalaamalla kahteen kertaan 300 µm:n märkäkalvo. Päällemaalaus tehdään heti edellisen maalauksen jäykistyttyä. INERTA 160 levitetään kaksikomponenttiruiskulla, esim. Graco Hydra-Cat, joka on varustettu lämmityksellä. Ruiskun suutin (kääntösuutin) 0,021 - 0,026". Kaksikomponenttiruiskua käytettäessä säilytetään maalia ennen käyttöä +20 - +25 °C:n lämpötilassa, jolloin komponentit ovat riittävän notkeita syöttöpumppua varten. Ruiskun annostelupumpun suhteen tulee olla 2 : 1. Komponenttien lämmitys säädetään niin, että lämpötila pistoolissa on +40 - +50 °C. Tällöin seoksen käyttöaika on 5 minuuttia. Tarvittaessa on käytettävä letkulämmitystä. Kalvonpaksuutta seurataan märkäkalvomittarilla. Sekoitussuhdetta valvotaan seuraamalla syöttöpumppujen painetta ja komponenttien menekkiä. Sekoitusputken toiminta tarkistetaan seuraamalla siitä purkautuvan maalin väriä. Jos putki toimii puutteellisesti kovete näkyy raitoina muoviosan joukossa. VAROITUS: Myös maaliseoksen määrä ja lämpötila vaikuttavat käyttöaikaan. Jos seos pääsee jähmettymään ruiskussa, on ruisku pilalla. Betonipinnassa olevat huokoset saadaan umpeen ruiskuttamalla ensin 200 - 300 µm:n kalvo, jota tasoitetaan siveltimellä tai kumilastalla. Tämän jälkeen ruiskutetaan välittömästi toinen kerros yhteispaksuuteen 500 µm. Työssä noudatetaan kaksikomponenttiruiskua koskevia erikoisohjeita.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Pinnan hoito

Pienten alueiden paikka- ja huoltomaalaukseen voidaan käyttää ohennettua (7 tilavuus-%) INERTA 160:tä. Maalaus suoritetaan tehokkaalla ilmattomalla ruiskulla tai siveltimellä. Komponentit sekoitetaan porakoneella välittömästi ennen maalausta suhteessa 2 tilavuusosaa muovia ja 1 tilavuusosa kovetetta. Seokseen lisätään 7 tilavuus-% TEKNOSOLV 9506:ta, jolloin käyttöaika on n. 40 min (+23 °C).

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Kiintoainepitoisuus n. 1400 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 40 g/l
Käyttöaika 20 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 160 HARDENER tai INERTA 160-01 HARDENER (eri liuotinkoostumuksella).
Kiilto Kiiltävä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 4 h (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva 8 h (ISO 9117-5:2012)
Täysin kovettunut 7 d
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9530
Värisävyt TM-101 valkoinen, TM-102 musta ja TM-303 punainen. Muita sävyjä tarvittaessa. Kovete on väriltään turkoosin sininen, jotta se erottuisi muoviosan joukosta mikäli komponenttien sekoitus on puutteellinen. Tämä ei oleellisesti vaikuta maalin sävyyn.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.