INERTA 160

Epoxymaling

  • Korrosion beskyttende
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret

INERTA 160 er en 2-komponent epoxymaling med meget lavt indhold af opløsningsmidler, baseret på flydende epoxy.

Anvendelse: På stål i epoxysystemet. Kan også anvendes på betonoverflader. Produktet har god vedhæftning til sandblæst overflade og slidstyrken er overordentlig god. Belægningen er derfor egnet til anvendelse på emner, som udsættes for kraftig mekanisk påvirkning, inklusive påvirkning fra is. Eksempelvis til behandling af strukturer nedsænket i vand (pælefundamenter, spunsvægge, kajvægge) vandkraftkonstruktioner (sluseporte, dæmningsluger og gitre), kølevands og indløbsrør i kraftværker, industrielle transportanlæg, dumpervogne osv. INERTA 160 har god kemisk resistens. Resistensen overfor olier, fedtstoffer og benzinprodukter er god, selv ved nedsænkning. INERTA 160 kan bruges i atomkraftværker, da dets modstand mod stråling er god og belægningen er let at dekontaminere. INERTA 160 kan påføres ved airless sprøjtning med varm to-komponent sprøjte, hvorved en filmtykkelse på 500 μm er opnået i en enkelt behandling.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: STÅLOVERFLADER: Fjern glødeskaller og rust ved sandblæsning til renhedsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Profilen på den sandblæste overflade skal være ru (reference komparator ”G”). Se standarden ISO 8503-2 (G). Meget rustne ståloverflader kan spartles med INERTA 160 FILL, som påføres med tokomponent sprøjte og glattes umiddelbar efter med en 20-30 cm bred stålspartel. BETONOVERFLADER: Betonen skal være mindst 4 uger gammel, udhærdet og fast. Overfladens vandindhold må højst være 4 vægt-%. Stænk og ujævnheder slibes væk. Løs cement, sand og støv fjernes. Fedtede og snavsede overflader vaskes med rengørings- eller opløsningsmiddel. Cementhud fjernes ved æstning med RENSA ETCHING æstsende rengøringsmiddel, slibning eller sandblæsning. Store huller i betonunderlag skal repareres med cementmørtel efter at snavs m.m. er fjernet. Før INERTA 160 påføres, skal alle huller fyldes, og om nødvendigt skal hele overfladen spartles med TEKNOPOX FILL. Alternativt kan INERTA 160 FILL bruges. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (eksempelvis fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Alt shopprimer bør fjernes helt uanset bindemiddeltype. I praksis betyder det, at hvis overfladen ved normal belysning betragtes vinkelret fra en afstand af ca. 1 meter, skal den have en ens grå farve, dvs. forbehandlingsgraden er SA 2½ (ISO 8501-1).

Påføring

Komponenterne skal blandes og omrøres grundigt. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Med fortyndet maling opnås den tørre lagtykkelse på 500 μm ved at påføre to lag på hver 300 μm våd lagtykkelse. Det andet lag påføres så snart det første lag har sat sig. INERTA 160 påføres med varm to-komponent sprøjtning, fx Graco Hydra-Cat. Egnet dysestr. (drejedyse) 0,021 - 0,026". Komponenterne opbevares før påføring ved en temperatur på +20 °C - +25 °C, så de er flydende nok til fødepumpen. Doseringspumpens forhold skal være 2:1. Opvarmning af komponenterne skal justeres så temperaturen i sprøjtepistolen er +40 °C - +50 °C. Blandingens potlife er så 5 minutter. Efter behov kan slangeopvarmning anvendes. Lagtykkelsen kontrolleres med en vådfilmslagtykkelsesmåler. Fødepumpens tryk og komponenternes forbrug kontrolleres for at sikre korrekt blandingsforhold. Blandingsrørets funktion kontrolleres ved at se nuancen på den udtrukne maling. Hvis rører ikke fungerer korrekt vil der være synlige striber fra hærderen i basen. ADVARSEL! Blandingens størrelse og temperatur vil påvirke potlife. Hvis malingen tørrer i sprøjten beskadiges udstyret. For at fylde porerne i betonoverflader sprøjtes først et lag på 200-300 μm, som glattes med en pensel eller gummispartel på porøse områder. Straks derefter påføres endnu et lag for at opnå den totale lagtykkelse på 500 μm. Anvisningerne fra producenten af tokomponent sprøjte skal følges under arbejdet.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Vedligeholdelse

Når produktet bruges til opfriskning og vedligeholdelse af små arealer, kan INERTA 160 fortyndes (7 volumen-%). Anvend effektiv airless sprøjte eller pensel til påføring. Komponenterne blandes lige før brug i forholdet 2 volumendele base til 1 volumendel hærder. Blanding omrøres grundigt med en boremaskine. Tilsæt 7 volumen-% TEKNOSOLV 9506 til blandingen. Blandingens potlife er herefter ca. 40 min. (ved +23 °C).

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Total tørstofmasse ca. 1400 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Pot-life 20 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder (Komp. B): INERTA 160 HARDENER eller INERTA 160-01 HARDENER (med en anden kombination af opløsningsmidler).
Glans Blank
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Tørretid - støvtør 4 h (ISO 9117-3:2010)
Tørretid - håndteringstør 8 h (ISO 9117-5:2012)
Tørretid - gennemhærdet 7 d
Rengøring TEKNOSOLV 9530
Nuancer TM-101 hvid, TM-102 sort og TM-303 rød. Andre farver efter aftale. Hærderen er turkis, så det vil skille sig ud i basen, hvis komponenterne ikke er ordentligt blande. Dette har ingen væsentlig indflydelse på farven på malingen.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.