WOODEX WOOD OIL

Träolja

Woodex liuoteohenteinen puuöljy ulkokäyttöön
  • Lösningsmedelsburen

Lösningsmedelsburen träolja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 741 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Naturolja för utomhusbruk till skydd för terrassgolv och trädgårdsmöbler utomhus. Övriga objekt är staket, trätrallar, dörrar och trappor. För värmebehandlat och tryckimpregnerat trä samt exotiska träslag. Appliceras på ren, torr träyta med pensel, svamp eller doppning. Skyddar träytor mot fukt, nedsmutsning och som färgad produkt även från solens UV-strålning. Reducerar sprickbildning på träytan. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX WOOD OIL upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Tekniska datablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Rengör ytan som skall behandlas. Vid behov tvätta ytorna som skall behandlas med RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Avlägsna lossnande och löst sittande material samt gråträ. För obehandlat trä rekommenderas grundning med träskydd ur WOODEX-serien. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering

Produkten omblandas väl utmed kanterna och ända ned till kärlets botten före användningen. Under appliceringen måste produkten också omblandas upprepade gånger ända ned till kärlets botten. Behandla ytan 1 - 2 gånger med pensel, svamp eller doppning. Behandlingen upprepas vid behov beroende på träslaget. Överflödig olja torkas av.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 30 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 0,85 g/ml
Torktid - hanterbar efter 8 timmar
Torktid - användningsbar efter 16 timmar
Förtunning Används oförtunnad.
Rengöringsförtunning Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta).
Väderbeständighet Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om året.
Emballage Färglös, brun och grå: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.