WOODEX HARDWOOD OIL

Hårdträolja

  • Lösningsmedelsburen

Lösningsmedelsburen, impregnerande, torkande olja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 741 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används för behandling av nytt och bleknat hårdtä, värmebehandlat trä och också för teak, ek och mahogny. Den bruna hårdträoljan återställer den ursprungliga kulören på bleknade hårdträytor. Typiska objekt är trädgårdsmöbler, bryggor, staket, trätrallar och dörrar. Skyddar ytan mot uttorkning, sprickbildning och nedsmutsning. För att uppnå bästa möjliga hållbarhet bör behandlingen med WOODEX HARDWOOD OIL upprepas årligen. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering

Produkten omblandas väl före användningen. Rör om väl i burken före appliceringen. Applicera WOODEX HARDWOOD OIL med pensel eller svamp. Även doppmålning kan användas. Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills ingen olja sugs in i ytan. Överflödig olja torkas av ca 30 minuter efter appliceringen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 35 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Densitet ca. 0,85 g/ml
Torktid - hanterbar efter 8 timmar
Torktid - användningsbar efter 16 timmar
Förtunning Används oförtunnad.
Rengöringsförtunning Redskapen rengörs omedelbart efter användningen med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta).
Väderbeständighet Ytor som ständigt utsätts för väderpåverkan bör behandlas på nytt en gång om året.
Emballage Brun: 0,5 L, 1 L och 500 ml spray. Färglös: 500 ml spray.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.