WOODEX AQUA WOOD OIL

Träolja

  • Vattenburen

Vattenburen träolja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 721 enligt MaalausRYL 2012.

Naturolja för utomhusbruk till skydd för terrassgolv, bryggor och trädgårdsmöbler utomhus. Övriga objekt är staket, trätrallar, dörrar och trappor. För obehandlat, värmebehandlat och tryckimpregnerat trä. Appliceras på ren, torr träyta med pensel, svamp eller doppning. Skyddar träytor mot fukt, nedsmutsning och som färgad produkt även från solens UV-strålning. Reducerar sprickbildning på träytan. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

Förbehandling av yta

Rengör ytan som skall behandlas. Vid behov tvätta ytorna som skall behandlas med RENSA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Avlägsna lossnande och löst sittande material samt gråträ. För obehandlat trä rekommenderas grundning med träskydd ur WOODEX-serien. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering

Rör om väl i burken före appliceringen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Applicera 1 -2 gånger med pensel, svamp eller doppning. Träoljan kan förtunnas 10 - 30 % för att förbätta insugningen. Behandlingen upprepas vid behov beroende på träslaget. Överflödig olja torkas av.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Arbeta inte i starkt solsken eller fuktig väderlek.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 10 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter 4 timmar
Torktid - användningsbar efter 16 timmar
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Väderbeständighet För ytor som fortgående utsätts för väderpåverkan upprepas behandlingen årligen eller vid behov.
Emballage Färglös, brun och grå: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.