TIMANTTI STOP

Spärrgrundfärg

  • Isolerande
  • Vattenburen

Vattenburen alkydbaserad spärrgrundfärg för inomhusbruk. Färgproduktgrupp 214 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt.

För tidigare målade och omålade nedsmutsade ytor av betong, spackel och inredningsskivor, som inte kan tvättas eller annars rengöras före täckmålningen. Vägg- och takytor samt dörrar, fönster och annan fast inredning i torra och fuktiga utrymmen och våtutrymmen. TIMANTTI STOP isolerar och binder effektivt missfärgningar orsakade av sot och nikotin samt t.ex. vattenskador. Ytor grundade med TIMANTTI STOP kan täckmålas med alla Teknos inomhusfärger som i övrigt lämpar sig för målningsobjektet. TIMANTTI STOP är vit och helmatt och kan därför också användas som täckfärg på t.ex. innertak.

Förbehandling av yta

Ytorna rengörs från smuts och damm så väl som möjligt. Tvätta vattenhärdiga smutsiga ytor med RENSA SUPER målartvätt. Avlägsna lossnande och löst sittande gammal färg. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA Rostskyddsfärg. TIMANTTI STOP är en vattenburen färg. Beläggningar, som inte tål vatten, såsom gamla omålade takspackel- eller limfärgsytor, måste avlägsnas eller spärrgrundas med FUTURA 3 häftgrund före målning med TIMANTTI STOP.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov med vatten men då kan färgens isolerings- och täckförmåga försvagas. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017''. Ytorna grundade med TIMANTTI STOP kan täckmålas med alla Teknos inomhusfärger som i övrigt lämpar sig för målningsobjektet. TIMANTTI STOP är vit och helmatt och kan därför också användas som täckfärg på t.ex. innertak.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 13 g/ml
praktisk spridning 7 - 10 m²/l
Torktid - hanterbar efter 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och lämpligt tvättmedel.
Emballage 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)