TEKNOSPRO BINDER PLUS

Dammbindningsmedel

  • Vattenburen

TEKNOSPRO BINDER PLUS är ett vattenburet, färglöst, mikroakrylbaserat dammbindningsmedel för golv-, vägg- och takytor i uppvärmda och kalla utrymmen samt för betongytor utomhus skyddade mot väder, t.ex. parkeringshus. Färgproduktgrupper 161 och 163 enligt MaalausRYL 2012. Vid klassificering av emissioner från byggnadsmaterial har produkten godkänts i grupp M1.

TEKNOSPRO BINDER PLUS lämpar sig för dammbindning av obehandlad betong, tegel, byggnadsblock, inredningsskivor, puts, spackel o. dyl. ytor. Även för grundning av samtliga pumpbara avjämningsmassor före målning med TEKNOFLOOR AQUA PRO golvfärg. Färglös TEKNOSPRO BINDER PLUS färgar eller förmörkar inte behandlade mineralytor. Den behandlade ytan kan vid behov övermålas med Teknos vattenburna inomhusfärger.

Förbehandling av yta

Ytan som behandlas ska vara ren och torr, t.ex. betonggolvet ska dammsugas efter slipningen. TEKNOSPRO BINDER PLUS är en bruksfärdig produkt.

Applicering

Applicering med pensel, rulle eller högtrycksspruta i ett eller två skikt beroende på underlagets porositet. Munstycke för högtryckssprutan 0,011 - 0,015''. Självutjämnande avjämningsmassor måste grundas före målning. Avjämningsmassans lämplighet till underlaget för målning måste försäkras från producenten (t.ex. är Weberfloor 110 Fine och Weberfloor 120 Reno avjämningsmassor som kan övermålas). Efter tork-/härdningstid enligt producentens anvisningar slipas golvytan, avlägsnas slipdammet och grundas ytan med TEKNOSPRO BINDER PLUS dammbindningsmedel. TEKNOSPRO BINDER PLUS appliceras på golvet med gummispatel eller roller. Appliceringsmängden är ca 0,1 l/m². Grundningen ska suga in i underlaget och den får inte bilda pölar. Avjämningsmassytan målas med TEKNOFLOOR AQUA PRO golvfärg när grundningen har torkats.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens och ytans temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar dammbindningsmedlet snabbare. Ventilering efter appliceringen förkortar torktiden.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/h): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Emballage 5 L, 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering