TEKNOPOX PRIMER 7-00

  • Korrosionsskyddande
  • Låghärdande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av produkt, samt från vattenlösliga salter. Beroende på underlags material görs förbehandlingen enligt följande: STÅLYTOR: Valshud och rost avlägsnas med blästring till förbehandlingsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). På tunnplåtsytor förbättrar uppruggning av ytan färgens vidhäftning till underlaget. TIDIGARE MÅLADE YTOR (ÖVERMÅLNINGSBARA): Orenheter som försvårar appliceringen av färg (t.ex. fetter och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena. Gamla färgytor där det maximala övermålningsintervallet överskridits bör dessutom uppruggas. Skadade partier förbehandlas i enlighet med de krav som gäller för underlaget och underhållsmålningen. Blottade stålytor rengörs från rost till förbehandlingsgrad St 2 (ISO 8501-1). Lämpliga blästermaterial är t.ex. aluminiumoxid och natursand. Enligt standard ISO 12944-5 rekommenderas inte målning av varmförzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord. Målning av förzinkade konstruktioner som ska bli nedsänkta i vätska eller jord måste diskuteras med Teknos. För nya förzinkade tunnplåtskonstruktioner rekommenderas sandsvepning (SaS). Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling. Instruktioner angående ytans förbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Applicering

Färgmängden för en applicering bör beräknas med beaktande av blandningens brukstid. Före appliceringen blandas komponenterna i rätta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och ända ned till kärlets botten. För omblandningen rekommenderas en långsamt roterande borrmaskin försedd med blandare. Ofullständig blandning eller feldosering ger ojämn härdning och försämrar färgskiktets egenskaper. Munstycke 0,013 - 0,017". I en målningsspecifikation kan man anta en skikttjocklek som avviker från de värden som anges i bruksanvisningen, beroende av användningsområde och typ av konstruktion.

Appliceringsförhållanden

Lagring

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
Vikttorhalt ca. 1200 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 320 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 7:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Glans Matt
praktisk spridning Värdena är beroende av flera faktorer, såsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.
Förtunning
Rengöringsförtunning
Kulörer
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.