SILORA A

Snickerispackel

  • Vattenburen
  • Spackel

Bruksfärdigt, vattenburet spackel för träytor. Färgproduktgrupp 82 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används för spackling på träytor i torra utrymmen inomhus, t.ex. dörrar och snickerier. Också lämplig på grundmålade metallytor.

SILORA A - SNICKERI har god vidhäftning och fyllförmåga, och den ger en ytterst slät yta.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Andra produktspecifika dokument

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Sköra underlag samt obehandlade trä- och metallytor bör grundas före spacklingen.

Applicering

Spacklet breds ut med spackelspade. Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet. Den torra spackelytan kan övermålas eller tapetseras. De spacklade ytorna bör förlimmas före tapetseringen. Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning.
Volymtorrhalt ca. 82 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Skikttjocklek 0 - 2 mm
Densitet ca. 1,8 g/ml
Partikelstorlek 0,03
Rengöringsförtunning Vatten
Emballage 0,4 L, 3 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning