SILIKATFÄRG

Vattenburen, oorganisk, enkomponent och helmatt fasad- och interiörfärg för mineraliska ytor, med kalivattenglas som bindemedel. Färgproduktgrupp 414 enligt MaalausRYL 2012. Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

SILIKATFÄRG är en traditionell fasadfärg för mineraliska ytor. Färgen lämpar sig också för vägg- och takytor i utrymmen där det krävs att färgytan är traditionellt helmatt och/eller genomsläpplig: bonings- och affärshus, industri- och lagerbyggnader samt bergrum, källarutrymmen osv. Som underlag lämpar sig kalk-, kalkcement- och cementputs samt betong, cementfiberskiva och kalksandtegel. SILIKATFÄRG kan också användas för underhållsmålning av ytor som har tidigare målats med kalkfärg, kalkcementfärg, cementfärg eller silikatfärg.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

NYA YTOR: Nya betongelement- eller betonggjutningsytor kan målas med SILIKATFÄRG då minst en månad gått sedan gjutningen, ytan är helt bunden och inte längre våt eller matt fuktig. Vid mätning ska mätvärdena för betongens fuktighet understiga 97 % som relativ fuktighet (RH) eller 4 % som viktprocent. Det rekommenderas, att nya putsytor behandlas efter en härdningstid på 6-8 veckor. Ytorna som ska målas rengörs vid behov med högtryckstvätt för att avlägsna smuts, damm och andra lösa orenheter. Vid behov används tillsats av sand i tvättvattnet, slipning, stålborste el.dyl. för att tillräcklig ytprofil skall åstadkommas (t.ex. formgjutna ytor). OBS! Vid målning av betongelement bör all cementhud avlägsnas före målningen. TIDIGARE MÅLADE YTOR: Avlägsna all avflagande och lös eller kritande, pulveraktig (t.ex. kalkfärg) gammal färg. Metoden väljs enligt underlagets hårdhet och den typ av färg som skall avlägsnas (t.ex. stålborste, hetvattentvätt med högtryck eller vatten-sandtvätt). Avlägsna också löst sittande, sköra puts- eller betongytor. Putslagningar och andra reparationer görs med lämpliga lagnings- och putsbruk i nivå med den omgivande ytan. Lagningarna efterbehandlas och får sedan härda före målningen.

Applicering

Väl bundna cementputs-, betong- eller färgytor behöver inte grundning. Starkt sugande porösa underlag, såsom puts och nedborstad kalkfärg, grundas med SILIKATBINDER, förtunning 1:1 med vatten. GRUNDMÅLNINGEN utförs med en blandning av SILIKATFÄRG och SILIKATBINDER. Blandningsförhållandet är 2:1. Färgen omblandas väl före användningen. SILIKATFÄRG täckmålas 1–2 gånger beroende på kulörens täckning och önskad ytstruktur. Färgen kan förtunnas 5–10 % med vatten. Reservera för varje enhetliga yta en tillräcklig mängd färg av samma tillverknings- eller nyanseringssats för att undvika eventuella kulörskillnader. Målningsarbetet ska anpassas så, att skarvar och arbetssömmar på ett naturligt sätt kommer på osynliga platser i konstruktionen. EVENTUELL FLÄCKMÅLNING: Vid målning av t.ex. skador förorsakade av ställningarnas montering, kan kulörmotsvarigheten förbättras genom att i SILIKATFÄRG tillsätta ca 10 % SILIKATBINDER. OBS! SILIKATFÄRG är etsande. Skydda ögon, hud, glas, glaserade ytor, natursten och metall. Färgen appliceras med pensel, borste, kalkborste, rulle och/eller högtrycksspruta. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Under tiden för applicering och torkning skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att måla i direkt solsken.

Lagring

Förvaras frostfritt. Lagringsbeständighet: ca 12 månader.
Volymtorrhalt ca. 33 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/c): 40 g/l. Produktens VOC: max. 40 g/l.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,5 g/ml
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten
Emballage 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)