SATU SAUNAVAHA

Bastuwax

  • Vattenburen
  • Bastuskydd

SATU SAUNAVAHA Bastuvax är ett vattenburet naturvaxhaltigt skyddsmedel för träytor i bastu. Bildar en vaxartad, vatten- och smutsavstötande men genomsläpplig yta. Färglös SATU SAUNAVAHA framhäver den ursprungliga kulören hos träytan. Produkten finns även i laserande standardkulörer. Färgproduktgrupp 711 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Användning: Behandling av tak- och väggpaneler samt bastulavar i basturum. Lämpar sig för obehandlad och tidigare trävaxbehandlad träyta.Kan också användas för behandling av tak- och väggpaneler i tvättrum, brasrum och boningsrum.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Ytor tidigare behandlade med trävax tvättas med RENSA SAUNA bastutvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten. Om träytan har tidigare lackats, oljats eller behandlats med bastuskydd, måste lämpligheten kontrolleras med provstrykning.

Applicering

Rör om väl före användningen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Appliceras i ett eller två skikt. En strykning räcker till panelytor och bastulavar i bastun. Takpaneler i tvättrum och övriga rum behandlas två gånger. Vid användning av nyanserad produkt måste kulörstyrkan och produktens insugning i träytan kontrolleras med provstrykning. Kulören påverkas av ytans absorptionsförmåga och eventuella tidigare behandlingar.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 3 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste ytan behandlas varligt. Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 25 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
praktisk spridning En applicering på slät yta: ca 10 m²/l.
Torktid - hanterbar ½ h
Torktid - användningsbar följande dag
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Färglös, vit, grå och svart. Kan nyanseras till laserande kulörer.
Emballage 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)