SATU SAUNAVAHA

Bastuwax

  • Vattenburen
  • Bastuskydd

SATU SAUNAVAHA Bastuvax är ett vattenburet naturvaxhaltigt skyddsmedel för träytor i bastu. Bildar en vaxartad, vatten- och smutsavstötande men genomsläpplig yta. Färglös SATU SAUNAVAHA framhäver den ursprungliga kulören hos träytan. Produkten finns även i laserande standardkulörer. Färgproduktgrupp 711 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Behandling av tak- och väggpaneler samt bastulavar i basturum. Lämpar sig för obehandlad och tidigare trävaxbehandlad träyta.Kan också användas för behandling av tak- och väggpaneler i tvättrum, brasrum och boningsrum.

Förbehandling av yta

Nya träytor rengörs från damm och smuts. Ytor tidigare behandlade med trävax tvättas med RENSA SAUNA bastutvätt och sköljs omsorgsfullt med vatten. Om träytan har tidigare lackats, oljats eller behandlats med bastuskydd, måste lämpligheten kontrolleras med provstrykning.

Applicering

Produkten omblandas väl före användningen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. SATU SAUNAVAHA appliceras med pensel eller svamp. En strykning räcker till panelytor och bastulavar i bastun. Takpaneler i tvättrum och övriga rum behandlas två gånger. Vid användning av nyanserad produkt måste kulörstyrkan och produktens insugning i träytan kontrolleras med provstrykning. Kulören påverkas av ytans absorptionsförmåga och eventuella tidigare behandlingar. Produkten kan vid behov förtunnas 5 - 20 volym-% med vatten, om kulören verkar för intensiv.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och produktens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. FÖRVARAS FROSTFRITT.

Ibrukstagande

Bastun kan värmas 1 dag efter applicering med bastuskydd, men den måste förvärmas och ventileras en gång innan den tas i bruk. Den slutliga filmbildningen tar ca 3 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt.
Volymtorrhalt ca. 25 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Torktid - användningsbar följande dag
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Emballage 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering