BIORA 7

Matt interiörfärg

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatlatexfärg för innerväggar. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn, matt yta. Färgproduktgrupp 312 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

BIORA 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste ytan behandlas varligt. Ytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
praktisk spridning Tidigare målade ytor: 10 - 12 m²/l. Spackel och träfiberskiva: 7 - 10 m²/l. Betong- och putsyta: 4 - 8 m²/l
Torktid - hanterbar ½ h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans kulörer.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har måttigt god hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). Tål över 5 000 borstningar, SFS 3755.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat Allergimärke (Finland),M1-klassificering,Miljömärket Svanen,Nyckelflaggan (Finland)