BIORA 7

Matt interiörfärg

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatlatexfärg för innerväggar. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn, matt yta. Färgproduktgrupp 312 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

BIORA 7 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Ytor av betong, puts, spackel, tegel, spånskiva, gipsskiva och fiberskiva målas direkt med BIORA 7 interiörfärg eller grundmålas med BIORA PRIMER grund- och innertaksfärg. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har måttigt god hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). Tål över 5 000 borstningar, SFS 3755.
Emballage 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat Allergimärke (Finland),M1-klassificering,Miljömärket Svanen,Nyckelflaggan (Finland)