Långsiktigt och pålitligt skydd för Gazprom-objekt

Ytbehandlingar på rörledningar ska inte bara tåla hårda väderleksförhållanden, de ska även kunna användas inom de förhållanden som råder på byggarbetsplatser.

Under 2010 utvecklade GAZPROM även krav och certifikat för ytbehandlingar som ger rostskydd. Ett register skapades och för tillfället innehåller systemet femtio olika ytbehandlingssystem. Alkyd-, akryl- och vinylmaterial har certifierats men majoriteten består av epoxi-polyuretansystem. 

TEKNOS har certifierat två ytbehandlingssystem för att täcka de olika tillämpningsområdena: snabbt torkande alkyd och det mycket pålitliga epoxi-polyuretansystemet:

Alkydsystem

TEKNOLAC PRIMER 0168-100 1x60 µm
TEKNOLAC COMBI 50 1 x 60 µm
Total filmtjocklek 120 µm

Enkomponenta alkydmaterial har ett flertal fördelar: de är lätta att arbeta med, de behöver inte blandas med härdare, och det är orsaken till att det är omöjligt att begå misstag. De kan användas vid både låga och höga temperaturer. Till exempel en solig sommardag har ytan på de målade objekten ofta en temperatur på uppåt 40 °C. Sådan hetta leder till kortare livslängd hos kemiska tvåkomponenta efterbehandlingsfärger samt ökar möjligheten till fel i utrustningen som används för att spraya. 

Sådana problem uppstår inte när man använder TEKNOS enkomponenta alkydmaterial. Primer likväl som ytlager har tixotropiska egenskaper vilket gör det enkelt att använda materialet utan att det rinner. Alkydmaterialen är enkla att använda även vid låga temperaturer..

Epoxy-polyuretansystem

INERTA MASTIC MIOX 1 x 100 µm
TEKNODUR 0050 1 x 60 µm
Total filmtjocklek 160 µm

Epoxi-polyuretansystemet INERTA MASTIC MIOX + TEKNODUR 0050 har genom certifieringstest bevisat sig möta alla GAZPROMs krav. Den målade ytans förväntade livslängd är 15 år. Den målade ytan har en lång livslängd tack vare färgernas speciella egenskaper.

INERTA MASTIC MIOX är en vattenlöslig epoxi-hartsbaserad primer. Denna gör det möjligt för färgen att tränga igenom ytan och rostlagren. Materialet isolerar metallytan och har utmärkt adhesion. Det speciella flispigmentet består av glimmerhaltig järnoxid som ökar den skyddande effekten. Materialet är lätt att applicera genom en lufttom spraymetod, med liten utspädning – genom traditionell spraymetod som utnyttjar tryckluft. Materialet kan användas i olika temperaturer. Vid temperaturer under –10 °C bör en speciell härdare användas.

Polyuretansystemet TEKNODUR 0050 är mycket vädertåligt, det bibehåller färg och glans samt ger ett bra skydd. Färgen torkar snabbt och kan användas vid låga temperaturer, även tillsammans med vanliga härdare. Efter att ytan har torkat är den inte längre känslig för förändringar som kan orsakas av luftfuktigheten. Materialet sprayas på med hjälp av lufttom sprayning samt med hjälp av tryckluft.

Applikations och torkförhållanden

Det finns ett flertal svårigheter vid applicerande av färg. Höga och låga omgivande temperaturer och hög luftfuktighet är några av dem. Höga temperaturer kan orsaka problem som ”torr spray”, porositet, flagning samt förkortad livslängd hos tvåkomponenta färger. Lösningen på problemet är att applicera lösningsmedel under en annan tidpunkt på dagen. Vid låga temperaturer ökar färgens viskositet markant vilket leder till att färgen är svår att spraya, torkningstiden längre och färgen är även mer utsatt för extern påverkan. Även arbetstempot blir långsammare.

Gazprom

Vid låga temperaturer och hög luftfuktighet kan is och frost bildas på substratet, på den nymålade ytan och därmed försämra dess egenskaper. Värden för maximal relativ luftfuktighet vid applicering och torktid går vanligtvis att hitta i produktens tekniska information. Hur som helst den relativa luftfuktigheten är mångfasetterad och kräver viss förklaring.

Relativ luftfuktighet definieras i förhållande till det partiella trycket från vattenånga till det mättade trycket från vattenånga vid en viss temperatur likväl som tryck från gas, meddelat i procent. Oklarheter gällande definitionen av mättat tryck från vattenånga förekommer vid minusgrader. Tryck från vattenånga kan mättas relativt över en ”slät isyta” likväl som över en ”slät vattenyta”. I det senare fallet innebär det att vatten kan förekomma i vätskeform, även i superkalla förhållanden som –50ºC. Antagligen har många av oss observerat detta fenomen när mycket kallt rent vatten i en plastflaska förvandlas till is då man blåser på det lite lätt. Ett liknande fenomen är nedkylt regn..

För att skydda infrastrukturen inom gasindustrin erbjuder TEKNOS certifierade målningssystem som möjliggör arbete i rimliga väderleksförhållanden då de erbjuder utmärkt kvalitet framöver. 

Det bör noteras att i 2005 GOST 8.221-76 “SSM. Fuktighetsmätning och hygrometri. Termer och definitioner” saknade begreppet ”frost och is” som ett alternativ till ”vatten och dagg” vilket ledde till en hel del förvirring då relativ luftfuktighet och daggpunkt i praktiken användes i stor utsträckning i förhållande till relativ luftfuktighet över vatten och över is samt daggpunkt och fryspunkt. Det är fortfarande svårt att förstå vilka enheter som ger uttryck för luftfuktighetsvärden vid minusgrader i föreskrifterna som utgavs 2005. Trots det faktum att det nya dokumentet RIS 75-2004 ”SSM, Substansers luftfuktighetsmätning; Termer och definitioner” där definieringen av den relativa luftfuktigheten beslutades, råder det fortfarande frågetecken.

Gazprom

För oss är det viktigt att trycket från vattenånga över vatten vid minusgrader är högre än trycket från vattenånga över is. Därför leder uppkomsten av kristallisering så som ispartiklar, damm, ojämnheter på ytan till uppkomst av frost.

Vanligtvis mäter apparater, däribland elektroniska föremål, den relativa luftfuktigheten “över vatten” men för att bibehålla värdet “över is” bör vi multiplicera värdena med en viss faktor. Ju lägre temperaturen är desto större är faktorn. Vid en temperatur på –10°C är differensen cirka 10 %.

Baserat på vår erfarenhet det inte endast är olämpligt att applicera material vid temperaturer under –10 °C utan att det även leder till en yta av dålig kvalite. Vid tillfällen som dessa bör målningen utföras i ett skydd där man kan bibehålla önskad temperatur.

TEKNOS system har i ett flertal år använts för att skydda oljetankars ytskikt, en rad olika arbetsredskap och ventiler och de har visat sig vara effektiva mot korrosion.

För att skydda infrastrukturen inom gasindustrin erbjuder TEKNOS certifierade målningssystem som möjliggör arbete i rimliga väderleksförhållanden då de erbjuder utmärkt kvalitet framöver. TEKNOS erbjuder via sina tekniska specialister omfattande expertis och kunskap.

För mer information

Allan Bonde Jensen
Business Development Manager, Energy

STÄLL EN FRÅGA

 

Teknos lösningar för olje- och gasindustrin

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS