Długoterminowa i niezawodna ochrona obiektów należących do firmy GAZPROM

Warstwy ochronne rurociągów muszą być nie tylko odporne na surowe warunki klimatyczne, ale także umożliwiać malowanie „w terenie” lub w warunkach placu budowy.

W 2010 r. firma GAZPROM określiła wymagania i regulacje certyfikacyjne dotyczące warstw antykorozyjnych. Ustanowiony przez nią rejestr obejmuje obecnie około pięćdziesięciu różnych systemów malarskich. Wymogi certyfikacyjne spełniają farby alkidowe, akrylowe i winylowe, niemniej w rejestrze tym znajdują się głównie systemy epoksydowo-poliuretanowe.

Firma TEKNOS zdecydowała się na certyfikację dwóch systemów malarskich, które można stosować na różnych obszarach zastosowań i w różnych warunkach. Są to: szybkoschnący system alkidowy i zapewniający wysoką wytrzymałość system epoksydowo-poliuretanowy.

System alkidowy

TEKNOLAC PRIMER 0168-100 1x60 µm
TEKNOLAC COMBI 50 1 x 60 µm
Całkowita grubość suchej warstwy 120 µm

Jednoskładnikowe produkty alkidowe charakteryzują się wieloma zaletami: korzystanie z nich jest łatwe, gdyż nie wymaga stosowania utwardzacza, co z kolei przekłada się na brak błędów przy mieszaniu. Mogą być one wykorzystywane zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach. W słoneczny, letni dzień pomalowany przedmiot często rozgrzewa się do temperatur przekraczających 40°C. Temperatury tego rzędu znacząco skracają czas przydatności wyrobu do stosowania, jeśli zastosowanym rozwiązaniem są dwuskładnikowe farby utwardzane chemicznie, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo awarii urządzeń natryskowych. Korzystanie z jednoskładnikowych produktów alkidowych TEKNOLAC nie wiąże się z takimi problemami. Zarówno grunt, jak i warstwa nawierzchniowa charakteryzują się właściwościami tiksotropowymi, co umożliwia ich łatwe nakładanie i pozwala ograniczyć straty farby. Również w warunkach niskich temperatur korzystanie z produktów alkidowych jest łatwiejsze niż z farb dwuskładnikowych.

System epoksydowo-poliuretanowy

INERTA MASTIC MIOX 1 x 100 µm
TEKNODUR 0050 1 x 60 µm
Całkowita grubość suchej warstwy 160 µm

Wyniki testów certyfikacyjnych pokazują, że system epoksydowo-poliuretanowy INERTA MASTIC MIOX + TEKNODUR 0050 spełnia wszystkie wymogi firmy GAZPROM. Przewidywany okres eksploatacji tego systemu malarskiego przekracza 15 lat. Tak długi czas wynika ze specjalnych właściwości farb.

INERTA MASTIC MIOX to grunt oparty na ciekłej żywicy epoksydowej posiadający doskonałe właściwości zwilżania podłoża i penetracji nierówności powierzchni. Produkt w skuteczny sposób izoluje powierzchnię metalu i charakteryzuje się odpowiednią przyczepnością do podłoża. Zastosowany w farbie specjalny pigment płatkowy (tlenek żelaza miox) dodatkowo wzmacnia efekt bariery. Farba może być nakładana za pomocą natrysku bezpowietrznego, a w przypadku niewielkiego rozcieńczenia także za pomocą tradycyjnego natrysku pneumatycznego. Praca z produktem może odbywać się w bardzo szerokim zakresie temperatur. W przypadku temperatur do -5°C należy zastosować specjalny utwardzacz.

Poliuretanowa farba powierzchniowa TEKNODUR 0050 charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, trwałością barwy i połysku oraz dobrą zdolnością krycia. Utwardza w krótkim czasie i może być wykorzystywana w niskich temperaturach nawet z użyciem standardowego utwardzacza. Gdy warstwa farby jest już sucha w dotyku, opad atmosferyczny nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na wygląd warstwy nawierzchniowej. Produkt może być nakładany z wykorzystaniem natrysku bezpowietrznego lub pneumatycznego.

 

Uwagi dotyczące warunków nakładania i schnięcia

Nakładanie farb wiąże się z szeregiem problemów natury praktycznej. Wśród nich należy wymienić wysokie i niskie temperatury otoczenia, a także dużą wilgotność. Wysoka temperatura może prowadzić do takich wad, jak na przykład suchy natrysk, porowatość, efekt skórki pomarańczowej i obniżenie czasu przydatności wyrobu do stosowania (w przypadku farb dwuskładnikowych). Jednym z rozwiązań tego problemu może być dodanie rozpuszczalnika lub wykonanie prac malarskich w innych godzinach. Przy niskich temperaturach ma miejsce znaczące zwiększenie się lepkości farby, co utrudnia jej natryskiwanie. Wydłuża się wówczas również czas schnięcia, a przez to okres, przez który warstwa jest narażona na oddziaływanie czynników zewnętrznych, co z kolei spowalnia tempo prac malarskich..

Gazprom

Jednak najpoważniejszy problem związany z niską temperaturą pojawia się wówczas, gdy dochodzi do niej duża wilgotność, co wpływa na tworzenie się lodu i szronu na podłożu oraz świeżo nałożonej farbie. Szron i mróz pogarszają właściwości warstw farby. Dozwolona maksymalna wilgotność względna podczas nakładania i schnięcia warstwy jest zwykle podana na karcie danych technicznych. Jednak naszym zdaniem pomiar wilgotności względnej w niskich temperaturach wiąże się z pewnymi niejednoznacznościami i wymaga objaśnień.

Wilgotność względną definiuje się jako stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej do ciśnienia pary nasyconej przy danej temperaturze i danym ciśnieniu powietrza. Stosunek ten jest wyrażany procentowo. Niejednoznaczności związane z definicją ciśnienia pary nasyconej pojawiają się w zakresie temperatur ujemnych. Nasycanie pary wodnej może mieć miejsce ponad „płaską powierzchnią lodu” lub „płaską powierzchnią wody”. W tym ostatnim przypadku może oznaczać to występowanie wody w stanie przechłodzonym, który może charakteryzować się temperaturą dochodzącą nawet do -50ºC. Wielu z nas spotkało się z tym zjawiskiem w sytuacji, w której przechłodzona, czysta woda znajdująca się w plastikowej butelce zmieniła się w bryłę lodu kilka sekund po wystawieniu jej na delikatny podmuch. Podobna sytuacja występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z anormalnym zjawiskiem atmosferycznym znanym jako „marznący deszcz”.

Do ochrony obiektów infrastruktury gazowej firma TEKNOS proponuje certyfikowane systemy malarskie umożliwiające pracę we wszystkich rozsądnych warunkach środowiskowych, zapewniające doskonałą jakość powłoki i długi czas eksploatacji. Firma TEKNOS oferuje także bogatą wiedzę i doświadczenie swoich specjalistów ds. technicznych, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.

Należy zauważyć, że w starej (ważnej do 2005 r.) normie GOST 8.221-76 „Krajowy system zapewniania jednolitości pomiarów. Pomiar wilgotności i higrometria. Pojęcia i definicje” brakowało pojęcia „szron i mróz” jako alternatywy dla pojęcia „woda i rosa”. Powodowało to wiele nieporozumień, ponieważ w praktyce terminy „wilgotność względna” i „punkt rosy” były powszechnie rozumiane jako „wilgotność względna ponad wodą i ponad lodem” oraz „punkt rosy i punkt szronu”. Z przepisów wydanych przed 2005 r. ciężko było także dowiedzieć się, w jakich jednostkach określa się wartości wilgotności przy ujemnych temperaturach. Pomimo tego, że w nowym dokumencie RIS 75-2004 „Krajowy system zapewniania jednolitości pomiarów. Pomiar wilgotności substancji. Pojęcia i definicje” uwzględniono jasną definicję określania wilgotności względnej, pewne pytania praktyczne wciąż pozostają bez odpowiedzi.

Gazprom

Ważne jest to, aby zrozumieć, że przy ujemnych temperaturach ciśnienie pary ponad wodą jest większe niż ciśnienie pary ponad lodem. W związku z tym występowanie jakichkolwiek punktów krystalizacji, którymi mogą być cząsteczki lodu lub kurzu albo nierówności powierzchni, powoduje tworzenie się szronu z powietrza.

Urządzenia pomiarowe, w tym elektroniczne, zwykle dokonują pomiaru wilgotności względnej „ponad wodą”. Aby uzyskać wartość wilgotności „ponad lodem” konieczne jest pomnożenie odczytanej wartości przez określony czynnik. Jest on tym wyższy, im niższa jest temperatura. Przy temperaturze -10°C różnica wynosi około 10%.

Specjaliści TEKNOS są zdania, że nakładanie produktów w temperaturach poniżej -10°C jest nie tylko niewłaściwe, ale skutkuje także tworzeniem warstw o niskiej jakości. W takich przypadkach konieczne jest wykonywanie prac malarskich pod odpowiednią osłoną, w której można utrzymać pożądaną temperaturę.

Systemy malarskie TEKNOS są od lat wykorzystywane do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni zbiorników z ropą naftową oraz szeregu innych urządzeń, takich jak na przykład zawory. Przez cały ten czas udowadniają one swoją przydatność jako rozwiązania zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed korozją.

Do ochrony obiektów infrastruktury gazowej firma TEKNOS proponuje certyfikowane systemy malarskie umożliwiające pracę we wszystkich rozsądnych warunkach środowiskowych, zapewniające doskonałą jakość powłoki i długi czas eksploatacji. Firma TEKNOS oferuje także bogatą wiedzę i doświadczenie swoich specjalistów ds. technicznych, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.