TEKNOCEILING 02

Innertaksfärg

Vattenburen akrylatdispersionsfärg. Färgproduktgrupp 311 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Används som täckfärg i torra utrymmen inomhus, t.ex. på tak i bonings- och kontorsrum samt på tak och väggar i lagerutrymmen och fabrikshallar. Underlaget kan vara av betong, puts, spackel, tegel, trä eller olika slags byggnadskivor.

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Fuktig avtorkning och användning av tvättmedel skadar färgytan. Nedsmutsade ytor måste rengöras torrt: med försiktig avtorkning, borstning, dammsugning el. dyl.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,5 g/ml
praktisk spridning En applicering på slät yta: 5 - 8 m²/l.
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.
Emballage Vit: 2,7 L, 9 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Miljömärket Svanen