SILORA J

Handspackel

  • Vattenburen

Bruksfärdigt, vattenburet fogspackel. Färgproduktgrupp 82 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används för spackling av fogar på vägg- och takytor av gips i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan också vara av fiberskiva, betong, lättbetong, puts e.d. Kan också användas till bredspackling.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Andra produktspecifika dokument

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Spröda underlag och obehandlade träytor bör grundas före spacklingen.

Applicering

Spacklet breds ut med spackelspade eller -spruta. Munstycke för högtryckssprutan 0,029 - 0,035". Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet. Den torra spackelytan kan övermålas eller tapetseras. De spacklade ytorna bör förlimmas före tapetseringen. Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning.
Volymtorrhalt ca. 61 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Skikttjocklek 0 - 2 mm
Densitet ca. 1,3 g/ml
Partikelstorlek 0,07
Rengöringsförtunning Vatten
Emballage 3 L, 10 L, 15 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Miljömärket Svanen,CE-märkning