SILORA J

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 61 % volumen
Lagtykkelse 0 - 2 mm
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Partikelstørrelse 0,07
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. KEMISKE EGENSKABER OG SIKKERHED Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af produktet: Undgå unødvendig hudkontakt. Brug arbejdstøj til at beskytte mod malingstænk. Brug øjenbeskyttelse til at beskytte mod malingsstænk. Undgå indånding af sprøjtetåge under sprøjtepåføring. Brug åndedrætsværn, filtertype A P. Flere oplysninger og sikkerhedsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com.
Godkendelser og certifikater Nordic Ecolabel,CE-mærkning,M1 klassificering