KIRJO TILE

Takpannefärg

  • Vattenburen

Vattenburen, akrylatbaserad takpannefärg för underhållsmålning av betongtegel. Färgproduktgrupp 419 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

KIRJO TILE är en specialfärg utvecklad för underhållsmålning av gamla tegeltak. Den lämpar sig för målning av både industriellt målade och genomfärgade betongoch cementtakpannor

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Förbehandling av yta

Ett lyckat målningsresultat förutsätter, att ytan som ska målas rengörs fullkomligt från smuts, löst sittande gammal färg/beläggning och skör ytbetong. Takpannorna rengörs från lös smuts, mossa och annan växtlighet med borstning. Det borstade taket rengörs med RENSA ROOF taktvätt. Takpannorna väts innan tvättmedlet appliceras. Applicera tvättmedlet (t.ex. med lågtrycksspruta) och borsta kraftigt. Skölj noga med rent vatten och högtryckstvätt. OBS! Tvättmedlet får inte lämnas att torka på ytan. Låt den rengjorda ytan torka fullkomligt före grundmålning.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Rör om väl före användningen. Täckfärgskiktet förtunnas inte.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Underhåll

Den målade ytan tål regn under normala förhållanden efter ca tre timmars torktid. Den slutliga filmbildningen tar 3 - 4 veckor under normala förhållanden och efter detta har ytan uppnått sin slutliga hårdhet och hållbarhet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan vid behov rengöras genom att tvätta med vatten och neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket nedsmutsade ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen. Tak målade med KIRJO TILE kan i framtiden fortfarande underhållsmålas med KIRJO TILE takpannefärg enligt bruksanvisningarna.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019". Färgen appliceras täckande.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Helmatt
Densitet ca. 1,25 g/ml
praktisk spridning 4 - 7 m²/l per strykning med pensel, beroende på ytans absorptionsförmåga och profil.
Torktid - hanterbar 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen. Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt.
Kulörer T2504 Grafitgrå, T2510 Tegelröd, T2513 Brun, T2515 Svart.
Emballage T2504, T2510, T2513, T2515: 10 l, 20 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)