KIRJO TILE

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Bảo trì

Cất giữ và bảo quản

0,015 - 0,019".
Solids abt. 37 % by volume
Volatile organic compound (VOC)
Gloss
Density abt. 1,25 g/ml
Practical spreading rate
Thinner
Clean up
Colours
Packages 10 l, 20 l.
Safety markings
Approvals & certificates