HIRSIVAHA

Vax för timmerytor

HIRSIVAHA är ett vattenburet karnauba-naturvaxhaltigt skyddsmedel för träytor. Bildar en vaxartad, vatten- och smutsavstötande men genomsläpplig yta. Färglös HIRSIVAHA framhäver den ursprungliga kulören hos träytan. Produkten kan nyanseras till laserande kulörer. Färgproduktgrupp 711 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

HIRSIVAHA används för behandling av träytor inomhus. Bruksområden är timmer- och panelväggar, paneltak, lister och innerdörrar. HIRSIVAHA lämpar sig för obehandlade och tidigare med trävax behandlade träytor.

Förbehandling av yta

Nya träytor rengörs från damm och smuts. Ytor tidigare behandlade med trävax tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Om träytan har tidigare oljats eller vaxats, måste lämpligheten av HIRSIVAHA till ytan försäkras med teststrykning. Avlägsna helt gamla lack- och färgskikt.

Applicering

Produkten omblandas väl före användningen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. HIRSIVAHA appliceras med pensel av syntetborste, svamp eller tygbit i 1 - 2 skikt. Vid användning av nyanserad produkt måste kulörstyrkan och produktens insugning i träytan kontrolleras med provstrykning. Kulören påverkas av ytans absorptionsförmåga och eventuella tidigare behandlingar. Produkten kan vid behov förtunnas 5 - 20 volym-% med vatten, om kulören verkar för intensiv.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och produktens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen av HIRSIVAHA tar ca 3 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 25 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/f): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Kulörer Klar. Kan nyanseras till laserande kulörer.
Emballage 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)