EKORA 3

  • Vattenburen

Vattenburen helmatt despersionsfärg för inomhusbruk

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Volymtorrhalt ca. 34 %
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,5 g/ml
Emballage Vit: 9 L, 18 L. Målarvit T1724 (T1327): 18 L. NCS-0501G78Y: 18 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Miljömärket Svanen