EKORA 3

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 34 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,5 g/ml
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Svanemerket