BIORA PRIMER

Helmatt grund- och innertaksfärg

  • Vattenburen

Vattenburen, akrylatdispersionfärg för torra utrymmen inomhus. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn yta. Färgproduktgrupper 211 och 311 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

BIORA PRIMER kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

För att undvika genomslag grundmålas kvistställen på brädytor med FUTURA 3 häftgrund. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Fuktig avtorkning och användning av tvättmedel skadar färgytan. Nedsmutsade ytor måste rengöras torrt: med försiktig avtorkning, borstning, dammsugning el. dyl.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/g): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l. EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,5 g/ml
praktisk spridning Tidigare målade ytor: 10 - 12 m²/l. Spackel och träfiberskiva: 7 - 10 m²/l. Betong- och putsyta: 4 - 7 m²/l.
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har ringa hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 2 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Vit: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Allergimärke (Finland),Miljömärket Svanen