BIORA 20

Halvmatt interiörfärg

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatlatexfärg för innerväggar och -tak. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn, halvmatt yta som är lätt att hålla ren. Färgproduktgrupp 313 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

BIORA 20 lämpar sig speciellt för målning av väggar och tak i kök, tamburer, trappuppgångar, barnkammare och klassrum. BIORA 20 kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste ytan behandlas varligt. Ytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
praktisk spridning Tidigare målade ytor: 10 - 12 m²/l. Spackel och träfiberskiva: 8 - 10 m²/l. Betong- och putsyta: 4 - 8 m²/l
Torktid - hanterbar ½ h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans kulörer.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har god hållbarhet mot nötning. Färgytan kan tvättas. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). Tål över 5 000 borstningar, SFS 3755.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat Allergimärke (Finland),M1-klassificering,Miljömärket Svanen,Nyckelflaggan (Finland)