TEKNOMASTIC COMBI 80-500

Epoksipintamaali

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Korroosionkestävä
  • Upotusta kestävä
  • Vedenkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen

TEKNOMASTIC COMBI 80-500 on niukkaliuotteinen kaksikomponenttinen epoksimaali.

Käyttö: Suihkupuhdistettujen teräspintojen pohja- ja pintamaalina mekaanista ja kemiallista rasitusta kestävissä epoksijärjestelmissä. Käytetään myös pohja- ja pintamaalina haponkestäville teräspinnoille, sinkki-, alumiini- ja ohutlevypinnoille sekä väli- ja pintamaalina sinkkiepoksi- ja sinkkisilikaattipohjamaalien päällä. Maali kuivuu nopeasti päällemaalauskuivaksi, ja soveltuu siten nopeaan maalausrytmiin. Kestää kovaa kulutusta, öljyjä ja rasvoja sekä liuotteita ja kemikaaleja roiskeina sekä upotusrasitusta vedessä. Maali soveltuu huoltomaalaukseen vähintään asteeseen St 2 puhdistetuille teräspinnoille. Tuotteelle on saatavissa ns. WINTER-kovete TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, jota käytetään maalattaessa alle +10 °C:n lämpötiloissa. WINTER-kovetteen käyttö voimistaa epoksimaaleille tyypillistä kellastumista ja liituuntumista. Valkoiset ja vaaleat sävyt (esim. RAL 9001, RAL 9003, RAL 9010 ja RAL 9016) ovat erityisen herkkiä kellastumiselle.

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: TERÄSPINNAT: Valssihilse ja ruoste poistetaan suihkupuhdistamalla ruosteenpoistoasteeseen Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1). Ohutlevypinnan karhentaminen parantaa maalin tartuntaa alustaan. SINKKIPINNAT: Ilmastorasitukseen tulevat kuumasinkityt teräsrakenteet voidaan maalata mikäli pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan muokkaantunut himmeäksi. Sopivia puhdistusmateriaaleja ovat esim. alumiinioksidi ja luonnonhiekka. Standardin ISO 12944-5 mukaisesti upotusrasitukseen tulevien kuumasinkittyjen kohteiden maalausta ei suositella. Upotusrasitukseen joutuvien sinkittyjen kohteiden maalaamisesta tulee keskustella erikseen Teknoksen kanssa. Uudet sinkityt ohutlevyrakenteet suositellaan käsiteltäväksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (SaS). Himmeiksi ilmastoituneet ohutlevypinnat voidaan käsitellä myös RENSA STEEL peltipesulla. ALUMIINIPINNAT: Pinnat käsitellään RENSA STEEL peltipesulla. Säärasitukseen joutuvat pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS) tai hiomalla. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Paljastuneilta teräspinnoilta poistetaan ruoste esikäsittelyasteeseen St 2 (SFS-ISO 8501-1). Vaihtoehtona kuivapuhdistukselle voidaan käyttää korkeapainevesisuihkutusta paineella yli 70 MPa ehjälle, hyvin kiinnipysyvälle maalille ja / tai teräkselle. Ehjä maalipinta tulee olla karhea vesisuihkupuhdistuksen jälkeen. Teräspinnan puhtausasteen tulee olla Wa 2 (ISO 8501-4:2006) tai erittelyn mukainen. Pikaruostumisaste saa olla käsittelyn jälkeen enintään M (ISO 8501-4:2006) ennen maalausta. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. Konepajapohjamaali: Tarvittaessa soveltuvat KORRO E epoksikonepajapohjamaali, KORRO SE sinkkiepoksikonepajapohjamaali ja KORRO SS sinkkisilikaattikonepajapohjamaali.

Käsittelyohje

KOMPONENTTIEN SEKOITUS: Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Levitykseen suositellaan ilmatonta ruiskua koska vain sitä käyttäen saavutetaan kertakäsittelyllä suosituksen mukaiset kalvonpaksuudet. Ilmattoman ruiskun suutin 0,015 - 0,019". Paikkamaalauksessa ja pienissä kohteissa voidaan käyttää sivellintä tai telaa. Käytettäessä kaksikomponenttiruiskua on pumpun sekoitussuhteen oltava 4:1. Levityksen aikana sekoitussuhdetta valvotaan seuraamalla syöttöpumppujen painetta ja komponenttien menekkiä. Komponenttien ohennus ei ole mahdollista kiinteäsuhteista kaksikomponenttiruiskua käytettäessä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käytettäessä TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 -kovetetta käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman ja pinnan lämpötilan olla vähintään -5 °C ja tuotteen lämpötilan yli +15 °C sekoituksen ja ruiskutuksen aikana. Käsiteltävällä pinnalla ei saa olla jäätä. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 194 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) TEKNOMASTIC HARDENER 7465 / TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 N. 200 g/l / N. 190 g/l Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Käyttöaika 2 h (+23 °C)
Käyttöaika, +23°C TEKNOMASTIC HARDENER 7465 2 h, TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 1,5 h
Sekoitussuhde 4:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 tai TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Kiilto Puolikiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknotint
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 2 h / 3 h (ISO 9117-3:2010)
Kosketuskuiva 6 h / 4 h (ISO 9117-5:2012)
Täysin kovettunut 7 d / 7 d
Ohenne TEKNOSOLV 9506
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506 tai TEKNOSOLV 9530.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.