EMAPUR PS 90 9-00

  • Korroosionkestävä
  • UV-kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Emali
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Ilmattoman ruiskun suutin 0,011 - 0,013". Yleisohenteita ei voi käyttää, koska ne saattavat sisältää alkoholeja, jotka reagoivat kovetteen kanssa.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Riittävä tuuletus on suositeltavaa tuotteen levityksen ja kuivumisen aikana.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja kuivissa sisätiloissa, tiiviisti suljetuissa astioissa. Kovete reagoi ilman kosteuden kanssa, joten koveteastia on säilytettävä huolellisesti suljettuna. Avattu koveteastia tulee käyttää kahden viikon kuluessa.
Kiintoainepitoisuus n. 800 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 400 g/l
Käyttöaika 2 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:22 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: EMAPUR utwardzacz
Kiilto Kiiltävä
Sävytysjärjestelmä Teknomix;Teknotint
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Ohenne
Välineiden pesu
Värisävyt Samaa sävytysjärjestelmää tulee käyttää koko maalausprojektin ajan.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. Tuotteen kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Ilmanvaihdon ollessa puutteellinen sekä erityisesti ruiskutusmaalauksen yhteydessä suosittelemme raitisilmanaamarin käyttöä. Lyhytaikaisessa tai väliaikaisessa työssä voidaan käyttää hengityksen suojainta yhdistelmäsuodattimella A2-P2. Tällöin tulee huolehtia silmien ja kasvojen suojaamisesta. Koveteastia on avattava varovasti, koska astiaan saattaa varastoitaessa kehittyä painetta.