TEKNOSPRO GRUND

Grundfärg

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatbaserad häftgrundfärg för tvätt- och slitbeständiga täckfärger. Färgproduktgrupp 212 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Används som grundfärg i torra utrymmen inomhus, t.ex. på tak- och väggytor i bostads- och kontorsrum, lagerlokaler och fabrikshallar. Kan också användas som täckfärg på innertak och ventilationspipor i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara betong, puts, spackel, tegel, trä eller inredningsskivor.

Tekniska datablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 34 %
Glans Helmatt
Densitet ca. 1,4 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering