TEKNOSPRO 5

Väggfärg

  • Vattenburen

Alkydförstärkt akrylatdispersionsfärg för torra utrymmen inomhus. Färgproduktgrupp 314 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt. Låg sidoglans.

Lämplig för målning på väggar och tak inomhus, t.ex. i bonings- och kontorsrum. Färgen är lätt att applicera och den ger en jämn, matt yta med angenämnt utseende. Underlaget kan vara betong, puts, olika inredningsskivor, spackel och tegel. Dessutom lämpar sig TEKNOSPRO 5 för målning av gamla alkyd- och latexmålade ytor.

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. All gammal färg bör avlägsnas från ytor som målats med lim- eller kalkfärg. Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte är vattenbeständiga, grundas med en lösningsmedelsburen grundfärg, t.ex. FUTURA 3 häftgrund. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor grundmålas med TEKNOSPRO GRUND grundfärg eller direkt med TEKNOSPRO 5. Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap passar städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelproducentens förtunnings- och andra bruksanvisnigar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har god hållbarhet mot nötning. Färgytan kan tvättas. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998). Tål över 5 000 borstningar, SFS 3755.
Emballage Basfärger 1 och 3: 2,7 L, 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)