BIORA BALANCE

Helmatt interiörfärg

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatdispersionsfärg för torra utrymmen inomhus. Färgproduktgrupp 312 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt.

Lämplig för målning av innerväggar och -tak i t.ex. barnkammare, sovrum och vardagsrum samt i övriga motsvarande utrymmen. BIORA BALANCE kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Dessutom kan BIORA BALANCE användas för ommålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Rör om väl före användningen. Appliceras i ett eller två skikt. Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste ytan behandlas varligt. Ytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,017 - 0,021".
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,4 g/ml
praktisk spridning Tidigare målade ytor: 7 - 10 m²/l. Spackel och träfiberskiva: 6 - 8 m²/l. Betong- och putsyta: 4 - 7 m²/l.
Torktid - hanterbar ½ h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan med nyanseringspastor nyanseras till inomhusfärgkartans kulörer.
Emballage Basfärg 1: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Basfärg 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat Allergimärke (Finland),M1-klassificering,Miljömärket Svanen,Nyckelflaggan (Finland)