BIORA BALANCE

Helmatt interiörfärg

  • Vattenburen

Vattenburen akrylatdispersionsfärg för torra utrymmen inomhus. Färgproduktgrupp 312 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt.

Lämplig för målning av innerväggar och -tak i t.ex. barnkammare, sovrum och vardagsrum samt i övriga motsvarande utrymmen. BIORA BALANCE kan användas på ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor. Dessutom kan BIORA BALANCE användas för ommålning av gamla alkyd- och dispersionsfärgsytor.

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Övriga nya och tidigare målade ytor grundmålas med BIORA PRIMER grund- och takfärg eller målas direkt med BIORA BALANCE. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta. Lämpligt munstycke för högtrycksspruta är 0,017 - 0,021".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 14 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har måttigt god hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET Denna produkt har inte klassificerats som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008. Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten: Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetsklädsel som skyddar från färgstänk. Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk. Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P. Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com
Godkännanden & Certifikat Allergimärke (Finland),M1-klassificering,Miljömärket Svanen,Nyckelflaggan (Finland)