Przeczytaj i zaakceptuj regulamin TEKNOS Webshop.

Regulamin Sklepu Internetowego

Wróć do koszyka

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.teknos.com/pl-PL/webshop/. Sklep prowadzi TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Piotra Bardowskiego 8, 03-888 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000052214, NIP 5221670517, REGON 012307918 , BDO 000017027, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Niniejszy Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży i dostawy jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: logistyka@teknos.com;
  2. pod numerem telefonu: +48 22 678 70 04.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.teknos.com/pl-PL/webshop/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Sprzedający informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu a OWSD, zastosowanie mają OWSD, które znajdują się pod następującym linkiem: https://www.teknos.com/pl-PL/firma/about-us/ogolne-warunki-sprzedazy-i-dostaw/.  

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się również definicje określone w OWSD. Użyte w niniejszym Regulaminie nowe pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – Kontrahent, który uzyskał dostęp do Konta w Sklepie oraz korzysta z Usług dostępnych w Sklepie internetowym lub złożył Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, które zostało przyjęte przez Sprzedającego i zatwierdzone w formie elektronicznej;
 3. Kontrahent – Kupujący w rozumieniu OWSD, tj. Przedsiębiorca, który podpisał ze Sprzedającym Umowę ramową lub złożył Zamówienie, które zostało przyjęte przez Sprzedającego i zatwierdzone na piśmie lub w formie elektronicznej.
 4. Konto – część Sklepu internetowego przydzielona Klientowi za pośrednictwem rejestracji Konta, dokonanej przez Sprzedającego na podstawie ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedającym a Kontrahentem. Za pośrednictwem Konta Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności składać Zamówienia.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. OWSD – Ogólne warunki sprzedaży oraz Dostaw realizowanych przez Sprzedającego, znajdujące się pod następującym linkiem: https://www.teknos.com/pl-PL/firma/about-us/ogolne-warunki-sprzedazy-i-dostaw/
 7. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których umowa sprzedaży i dostawy świadczona na odległość jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedającego, w szczególności farby w oryginalnych opakowaniach producenta przed ich aplikacją, w tym Towary Barwione przygotowane przez Sprzedającego, które są prezentowane na stronie Sklepu internetowego;
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Kontrahent może złożyć Sprzedającemu żądanie o założenie Konta poza Sklepem internetowym, na zasadach indywidualnie ustalonych pomiędzy Sprzedającym a Kontrahentem. Usługa korzystania z Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji przez Sprzedającego oraz przekazaniu danych dostępowych do Konta Kontrahentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Kontrahenta.
 4. Klient zalogowany, ma możliwość przeglądania na swoim Koncie historii Zamówień, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Na Koncie wyświetlane są również informacje o Zamówieniach zrealizowanych, złożonych przez Klienta poza Sklepem internetowym na warunkach określonych w OWSD. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu historii Zamówień zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta lub zamknięcia okna przeglądarki strony Sklepu.
 5. Sprzedający ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedaż Towarów będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia. Cennik/Oferta może zawierać ceny zarówno w polskich złotych, Euro (€) lub w innej walucie. Ostateczna cena zostanie podana przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia do realizacji Zamówienia, o którym mowa w ppkt 7 poniżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt IV OWSD.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również Konta w Sklepie i zalogowanie się do niego.
 5. Sprzedający realizuje przyjęte przez niego Zamówienia zgodnie z Regulaminem, o ile nic innego nie wynika z Umowy ramowej, OWSD lub regulaminów usług dodatkowych.
 6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie upoważnione do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
 7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia lub historię Zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedający prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Kwestie dostawy oraz płatności odbywają się na zasadach uregulowanych w OWSD.
 10. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona. Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności oraz wad Towaru uregulowane są w OWSD.
   

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedającemu reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: logistyka@teknos.com.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. W celu zgłoszenia reklamacji możliwe jest wykorzystanie wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

VII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną, będąca częścią OWSD.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedający, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

TEKNOS SP. Z O.O.
ul. Księcia Ziemowita 59
03 – 855 Warszawa
email: logistyka@teknos.com


....................................., dnia .....................................
 

Imię i nazwisko Klienta (-ów):                                            ..........................................................................

Adres korespondencyjny klienta (-ów):                           ..........................................................................

Login systemowy:                                                                 ..........................................................................

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
wersja z dnia 17.01.2022 r.
 

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedającego w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:
..................................................................................................................................................................................

 

Opis problemu:
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

Z poważaniem


.....................................


* niepotrzebne skreślić