TEKNODUR 3510-23

Nakładanie

MIESZANIE SKŁADNIKÓW: Ważne jest odpowiednie zmieszanie utwardzacza, aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Przez pierwsze 15 minut po dodaniu utwardzacza zwiększy się lepkość. Ostateczną regulację lepkości rozpylania należy przeprowadzić po upływie tego okresu.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna poniżej 80 %.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 769 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 507 g/l
Czas przydatności do stosowania 3h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4,2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7340-00
System kolorowania Teknotint
Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik standardowy: TEKNOSOLV 6220-00. Rozcieńczalnik szybki: TEKNOSOLV 7120-00.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 6220-00
Kolory Zgodnie z kartą kolorów RAL, NCS S i innymi.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.