SILORA LF

  • Vandbaseret

SILORA LF er en færdigblandet allroundspartelmasse.

Anvendes til pletspartling, samlinger og bredspartling i tørre områder indendørs. Underlaget kan være gips, fiberplade, beton, let beton, spartel osv. Også velegnet til fyldning af pladesamlinger.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage.
Tørstof ca. 58 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU's VOC-direktiv.
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Partikelstørrelse 0,2
Rengøring Vand
Emballage 0,4 l, 3 l, 10 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. KEMISKE EGENSKABER OG SIKKERHED Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af produktet: Undgå unødvendig hudkontakt. Brug arbejdstøj til at beskytte mod malingstænk. Brug øjenbeskyttelse til at beskytte mod malingsstænk. Undgå indånding af sprøjtetåge under sprøjtepåføring. Brug åndedrætsværn, filtertype A P. Flere oplysninger og sikkerhedsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com.
Godkendelser og certifikater Nordic Ecolabel,CE-mærkning,M1 klassificering