SILORA LF

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 58 % by volume
Lagtykkelse 0 - 4 mm
Densitet abt. 1,2 g/ml
Partikkel størrelse 0,2
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering,Svanemerket