SILOKSAN GEL

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Solids abt. 80 % by volume
Volatile organic compound (VOC)
Density abt. 0,9 g/ml
Thinner
Clean up
Packages 1 l.
Safety markings
Approvals & certificates