TEKNOPLAST 50

Farba nawierzchniowa epoksydowa

  • Produkt odporny chemicznie
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOPLAST 50 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą epoksydową z półpołyskiem; utwardzana żywicą poliamidową. Zastowanie: Farba jest stosowana jako powłoka nawierzchniowa w powłokowych systemach epoksydowych, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, a także w systemach naprawczych. Farba ma dobrą przyczepność do czystych powierzchni cynkowych, aluminiowych, blach cienko - walcowanych i stali kwasoodpornych.

TEKNOPLAST 50 charakteryzuje się krótkim odstępem czasu do nakładania kolejnych warstw i jest odpowiedni do wymalowań, gdzie liczy się czas. Jest dostosowany do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jest odporna na silne ścieranie, roztwory wodne chemikaliów, oleje, smary, rozpuszczalniki. TEKNOPLAST 50 wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem do temperatury +120°C. Częste narażenia na wysoką temperaturę mogą spowodować zmianę barwy powłoki. Farba spełnia warunki szwedzkiej normy SS185202. Przy aplikacji w temp. poniżej +10°C należy stosować utwardzacz TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (Karta techniczna nr 1317).

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Usunąć z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla jej przygotowania oraz malowania. Przy pomocy odpowiednich metod usunąć także rozpuszczalne w wodzie sole. Powierzchnie należy przygotować w zależności od materiału: POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć zgorzeliny oraz rdzę poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ (norma ISO 8501-1). Zszorstkowanie powierzchni cienkiej blachy poprawia adhezję do podłoża. POWIERZCHNIE CYNKOWE: Konstrukcje ze stali ocynkowanej ogniowo wystawione na korozję atmosferyczną rekomendujemy zmatowić przed malowaniem za pomocą piaskowania omiatającego (SaS). Do odpowiednich ścierniw należą np. tlenek glinu i piasek naturalny. Zgodnie z normą ISO 12944-5 nie zaleca się malowania obiektów cynkowanych ogniowo, przeznaczonych do eksploatacji w zanurzeniu. W przypadku obiektów cynkowanych ogniowo, które są narażone na zanurzenie, należy każdorazowo skonsultować się z przedstawicielem firmy Teknos. Zaleca się, aby nowe konstrukcje z cienkiej blachy ocynkowanej zostały poddane omieceniu ścierniwem (SaS). Powierzchnie z cienkiej blachy, które pod wpływem warunków atmosferycznych uległy zmatowieniu można również przemyć środkiem czyszczącym RENSA STEEL. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Powierzchnie przygotować używając środka czyszczącego RENSA STEEL. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy przygotować przez szorstkowanie za pomocą czyszczenia strumieniowego (AlSaS) lub szlifowanie. POWIERZCHNIE ZE STARĄ POWŁOKĄ ODPOWIEDNIE DO PRZEMALOWANIA: Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą niekorzystnie wpływać na nakładanie farby (np. smary lub sole). Powierzchnia musi być sucha i czysta. Powierzchnie wcześniej malowane, dla których przekroczony został maksymalny czas do nałożenia kolejnej warstwy należy przeszlifować. Uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni należy przygotować do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez rodzaj podłoża i sposób renowacji. Miejsce oraz czas przygotowania należy dobrać tak, aby przygotowana powierzchnia nie zabrudziła się lub nie zawilgotniała przed kolejnym krokiem jej obróbki. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Należy przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż jej czas przydatności do stosowania. Przed malowaniem składniki farby należy w prawidłowej proporcji dokładnie wymieszać ze sobą w całej objętości naczynia. Nieodpowiednie wymieszanie lub nieprawidłowe proporcje mieszania spowodują niedokładne wyschnięcie powłoki oraz pogorszenie jej właściwości. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę zaleca się nanosić natryskiem bezpowietrznym, bo tylko ta metoda pozwala na otrzymanie zakładanej grubości warstwy przy jednokrotnym malowaniu. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,013 - 0,019". Pędzel może być stosowany w przypadku miejscowych napraw powłoki i malowania małych powierzchni. W przypadku użycia aparatu do natrysku dwukomponentowego, stosunek mieszania pomp dozujących powinien wynosić 4:1. Ciśnienie pompy zasilającej i zużycie komponentów należy sprawdzać podczas aplikacji, aby zapewnić prawidłowe proporcje mieszania. Nie można rozcieńczać składników, jeśli stosuje się natrysk dwustrumieniowy o ustalonej proporcji.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. W czasie nakładania oraz schnięcia wyrobu temperatura otaczającego powietrza, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna poniżej 80 %. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby powinna być co najmniej +3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Przy stosowaniu utwardzacza w wersji zimowej TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 temperatura otaczającego powietrza i malowanej powierzchni powinna być powyżej -5 °C. Temperatura farby podczas mieszania i aplikacji powinna być powyżej +15 °C.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Całkowita masa substancji stałych abt. 800 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) (Dla zmieszanego produktu, stosunek bazy i utwardzacza 4:1) Około 430 g/l (Teoretyczne, zgodnie z IED 2010/75/EU) 381 g/l (Określone zgodnie z Chiny GB/T 23985-2009)
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPLAST HARDENER
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint
Zużycie praktyczne Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 1 h (ISO 9117-3:2010)
Czas schnięcia - suchość na dotyk 4 h (ISO 9117-5:2012)
Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik standardowy: TEKNOSOLV 9506.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9530.
Kolory Jeden wybrany system kolorowania powinien być zastosowany podczas realizacji całego projektu. Kolory fabryczne po uzgodnieniu.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.