Phân loại và chứng chỉ

Các lớp sơn phủ được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn công nghiệp đã được công nhận là một phần thiết yếu của nhiều thông số kỹ thuật. Xem phân loại và chứng chỉ của các sản phầm sơn công nghiệp và quy trình sơn của Teknos. 

Phân loại cháy 

Jump to FR classifications for  Interior Exterior

Exterior FR

B-s1, d0

Classification B-s1, d0 | EN13501-1 | TEKNOS FR FACADE, exterior use | 19 to 57 mm EXAP K115/A/2022

EN13501-2 (K110 K210)

Classification report K1 10 & K2 10 | EN13501-2 | TEKNOS FR FACADE, exterior use | 19 mm sawn face spruce

SP Fire 105

Classification SP Fire 105 | TEKNOS FR FACADE, exterior use | 19 mm spruce

EN16755

EXT Classification report according to EN 16755

D-s1, d0

D-s1, d0 Classification of Reaction to Fire in accordance to EN13501-1_21-RC-81_non-FR systems, preservative, stain & primer

D-s2, d0

D-s2,d0 Classification of Reaction to Fire in accordance to EN13501-1_K102_non-FR systems

Interior FR

B-s1, d0 - Core Classifications - Wood Elements

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | Colourless TEKNOSAFE FLAME GUARD 2477-00 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2478-00 | 9mm plywood on 12mm chipboard

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 | TEKNOCOAT AQUA 1864-62 | UVILUX 651-14120 | 9mm plywood on 12mm chipboard

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 | TEKNOCOAT AQUA 1864-62 | UVILUX 651-14120 | 9mm plywood on 12mm chipboard EXAP

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00 | 9mm plywood on 12mm chipboard

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00 | 9mm plywood on 12mm chipboard EXAP

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10 with TEKNOCOAT AQUA 1864-62 | UVILUX 651-14120 | 9mm plywood on 12mm chipboard

Classification B-s1, d0 | EN13501-1 | TEKNOS FR PANEL | TEKNOSAFE 2407 + Water-borne acrylic topcoat on 18mm planed spruce

B-s1, d0 - Other Relevant Classifications - Wood Elements

Classification B-s1, d0 | EN13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 | 9mm plywood on 12mm chipboard

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 | 9mm plywood on 12mm chipboard

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 | 9mm plywood on 12mm chipboard, preservative, stain & primer

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 with TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 | 9 mm plywood on 9 mm plywood

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 | 9 mm plywood x 12 mm chipboard

EN16755 - Wood Elements

Classification DRF Class INT1 & INT2 (Durability of Reaction to Fire Performance) for Interior Applications According to EN 16755

B-s1, d0 - Ribbon Elements

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 | Ribbon spruce 40mm x 20mm | horizontal & vertical mounting for walls and ceilings

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 | Ribbon spruce 40mm x 20mm | horizontal & vertical mounting for walls and ceilings extended application

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 | Ribbon spruce 40mm x 40mm | horizontal & vertical mounting for walls and ceilings

Classification B-s1, d0 | EN 13501-1 | TEKNOS FR PANEL | All colours TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 | Ribbon spruce 40mm x 40mm | horizontal & vertical mounting for walls and ceilings extended application

EN16755 - Ribbon Elements

Classification DRF Class INT1 & INT2 (Durability of Reaction to Fire Performance) for Interior Applications According to EN 16755 | 40mm x 20mm

Classification DRF Class INT1 & INT2 (Durability of Reaction to Fire Performance) for Interior Applications According to EN 16755 | 40mm x 40mm

Indoor Air Quality

Eurofins Gold Certificate | TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

Eurofins Gold Certificate | TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Eurofins Gold Certificate | TEKNOSAFE FLAME GUARD 2457-10

Eurofins Gold Certificate | TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2458-00

M1 Emissions Classification | TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10

M1 Emissions Classification | TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

 

D-s2, d0 Interior

D-s2, d0 Classification of Reaction to Fire in accordance to EN13501-1_K98_non-FR interior systems

Giấy chứng nhận gỗ 

Jump to certificates for: 

Overall Performance (EN927-2)

Wood Preservative Efficacy (EN330, EN599, CMP, CTB+) 

Environmental & Safety (EN71-3)

Product / System Quality (Arge Holtzschutzmittel, Vindues Industrien) 

Overall Performance

EN927-2

ANTISTAIN AQUA 2901

Certificate EN927-2, Vdl 14 | ANTISTAIN AQUA 2901 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque)

TEKNOL AQUA 1410

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (transparent) + AQUATOP 2600 (transparent)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + ANTISTAIN AQUA 2901 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + ANTISTAIN AQUA 5200 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (translucent) + AQUATOP 2600 (translucent)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (translucent) + AQUAPRIMER 3130 (translucent) + AQUATOP 2600 (translucent)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (opaque) + AQUAPRIMER 2900 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (opaque) + AQUAPRIMER 3130 (opaque) + AQUATOP 2600 (opaque)

Certificate EN927-2, Vdl 14 | TEKNOL AQUA 1410 + AQUAPRIMER 2900 (opaque) + AQUAFILLER 6500 + AQUATOP 2600 (opaque)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1410-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600-82

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1410-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUAFILLER 5000 colourless | AQUATOP 2600 translucent

AQUAPRIMER 2907-02

Certificate EN927-2 | AQUA PRIMER 2907-02 | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | AQUA PRIMER 2907-02 | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | AQUA PRIMER 2907-02 | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | AQUA PRIMER 2907-02 | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 translucent

Certificate EN927-2 | AQUA PRIMER 2907-02 | AQUATOP 2600 translucent

Certificate EN927-2 | AQUA PRIMER 2907-02 | NORDICA EKO 3894 translucent (Cladding)

AQUAPRIMER 2907-63

Certificate EN927-2 | AQUAPRIMER 2709-63 + AQUATOP 2600 opaque | 2020

TEKNOCOMBI 2917-62

Certificate EN927-2 | TEKNOCOMBI 2917-62 + TEKNOCOMBI 2917-62 opaque | 2020

TEKNOL AQUA 1412-01

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque | Dark red meranti

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque | Oak

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUATOP 2600 translucent

TEKNOL AQUA 1415-01

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 colourless | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 colourless | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque | Oak

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 colourless | AQUATOP 2600 clear

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 colourless | AQUATOP 2600 clear | Dark red meranti

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque | Dark red meranti

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque | Oak

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 2901 white | AQUATOP 2600 opaque | Oak

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 white | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 clear

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | ANTISTAIN AQUA 2901 colourless | AQUATOP 2600 translucent

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | ANTISTAIN AQUA 2901 colourless | AQUATOP 2600 translucent | Dark red meranti

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 translucent

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 translucent | Dark red meranti

Certificate 927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUATOP 2600 translucent

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUATOP 2600 translucent (Cladding Spruce)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUATOP 2600 translucent (Cladding)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | NORDICA EKO 3894 translucent (Cladding Spruce)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | NORDICA EKO 3894 translucent (Cladding)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUAPRIMER 3130 opaque | AQUATOP 2600 opaque

Certificate  EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUATOP 2600 opaque (Cladding Spruce)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | AQUATOP 2600 opaque (Cladding)

Certificate EN927-2 | TEKNOL AQUA 1415-01 | NORDICA EKO 3894 opaque (Cladding)

TEKNOL S 6005-00

Certificate EN927-2 | TEKNOL S 6005-00 | ANTISTAIN AQUA 5300 white | ANTISTAIN AQUA 5200 white | AQUATOP 2600 opaque

Certificate VDL-14 & EN 927-2

Certificate VDL-14 and EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 opaque | AQUATOP 2600 opaque

Certificate VDL-14 and EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUAPRIMER 2900 opaque | AQUAFILLER 6500 colourless | AQUATOP 2600 opaque

Certificate VDL-14 and EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUAPRIMER 2900 opaque | AQUAPRIMER 2900 opaque | AQUATOP 2600 opaque

Certificate VDL-14 and EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUAPRIMER 2900 opaque | AQUAPRIMER 3130 opaque | AQUATOP 2600 opaque

Certificate VDL-14 and EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUAPRIMER 2900 opaque | AQUATOP 2600 opaque

Certificate VDL-14 and EN927-2 | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUAPRIMER 2900 translucent | AQUAPRIMER 3130 translucent | AQUATOP 2600 translucent 

 

Wood Preservative Efficacy

EN330

Certificate EN330 | TEKNOL AQUA 1410-01 + AQUATOP 2600 Sapwood.pdf

Certificate EN330 | TEKNOL AQUA 1410-01 + AQUATOP 2600 Heartwood.pdf

EN599

AQUAPRIMER 2907

Certificate EN 599-1 | AQUA PRIMER 2907-02 | 2022

TEKNOL AQUA

Certificate EN 599-1 | TEKNOL AQUA 1410-01 | 2020

Certificate EN 599-1 (German) | TEKNOL AQUA 1410-01

Certificate EN 599-1 (English) | TEKNOL AQUA 1410-01

Certificate EN 599-1 | TEKNOL AQUA 1412-01

Certificate EN 599-1 | TEKNOL S 6005-00

CMP

Certificate CMP | 2x TEKNOL 3881

Certificate CMP | TEKNOL 3881 + NORDICA EKO 3330

Certificate CMP | TEKNOL 3881

CTBP+

Certificate CTBP+ | TEKNOL AQUA 1415-01 | 2021 (English)

Certificate CTBP+ | TEKNOL AQUA 1415-01 | 2021 (French)

 

Environmental and Safety

EN71-3

AQUACOAT 2650-23

Report Safety of toys, EN71-3 | AQUACOAT 2650-23 (base 1)

Report Safety of toys, EN71-3 | AQUACOAT 2650-23 (base 3)

TEKNOCLEAR AQUA 1331-30

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCLEAR AQUA 1331-30

TEKNOCOAT AQUA

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA 1878-23 (base 3)

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA 1878-63 clear

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA 1878-84 RAL 9010

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA 1879-03

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA 1879-07

Report Safety of toys, EN71-3 | TEKNOCOAT AQUA 1879-21

UVILUX

Report Safety of toys, EN71-3 | UVILUX 1745-02 TS 0101 White

Report Safety of toys, EN71-3 | UVILUX 1745-09 TS 10156 High gloss Black

Report Safety of toys, EN71-3 | UVILUX 1745-09 TS 20047 White

Report Safety of toys, EN71-3 | UVILUX PRIMER 1754-11 HY 0100 White

Report Safety of toys, EN71-3 | UVILUX PRIMER 1760-00 TS 14754 White

Report Safety of toys, EN71-3 | UVILUX SEALER 1438-11 HY 5590 Clear

 

Product / System Quality

ARGE Holtzschutzmittel

Certificate ARGE Holzschutzmittel | TEKNOL AQUA 1410-01 | 2025

Certificate ARGE Holzschutzmittel | TEKNOL AQUA 1415-01 | 2025

Certificate ARGE Holzschutzmittel | TEKNOL AQUA 1412-01 | 2025

Certificate ARGE Holzschutzmittel | TEKNOL S 6005-00 | 2025

Vindues Industrien

Certificate VIndues Industri | 2 ØKO A | TEKNOL AQUA 1410-01 | AQUAPRIMER 3130 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO C | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO E | AQUAPRIMER 2907-02 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industri, 2 ØKO F | AQUA PRIMER 2907-42 + AQUATOP 2600 | 2019

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO J | TEKNOS Treatment System | Opaque | 2020

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO N | TEKNOL S 6005-00 | ANTISTAIN AQUA 5300 | ANTISTAIN AQUA5200 | AQUATOP 2600 | 2020 

Certificate VIndues Industri | 3A Hardwood translucent | TEKNOL AQUA 1410-01 | TEKNOOIL AQUA 6136

Certificate Vindues Industri, 2 ØKO K | TEKNOL AQUA 1410-01 | AQUAPRIMER 2900-02 | AQUAFILLER 6500-01 | AQUATOP 2600 | 2021

Certificate Vindues Industri, 2 ØKO L | AQUA PRIMER 2907-02 + AQUATOP 2600 | Opaque | 2021

Certificate Vindues Industri, 2 ØKO M | AQUA PRIMER 2907-02 | ANTISTAIN AQUA 5200-01 | AQUAFILLER 6500-01 | AQUATOP 2600 | 2021

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO P | TEKNOL AQUA 1410-01 | TEKNOPRIMER 2949-21 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO Q | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUATOP 2600 translucent | AQUATOP 2600 translucent | 2020

Certificate Vindues Industrien | 2 ØKO R | TEKNOL AQUA 1412-01 | AQUATOP 2600 opaque | AQUATOP 2600 opaque | 2020

Certificate VIndues Industri | TEKNOL AQUA 1410-01 | ANTISTAIN AQUA 5210-00 | AQUATOP 2600-82

Certificate Vindues Industri | 4A Hardwood opaque | TEKNOL AQUA 1410-01 | ANTISTAIN AQUA 2901-52 | ANTISTAIN AQUA 2901-00 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industri | 4B Hardwood opaque | AQUA PRIMER 2907-02 | ANTISTAIN AQUA 2901-52 | ANTISTAIN AQUA 2901-00 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industri 2ØKO C | TEKNOL AQUA 1412-01 | ANTISTAIN AQUA 5200 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industri | TEKNOL S 6005-00 | AQUAPRIMER 3130 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industri 2 ØKO G | TEKNOL S 6005-00 | ANTISTAIN AQUA 5200 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industri 2 ØKO N|TEKNOL S 6005-00 | ANTISTAIN AQUA 5300 | ANTISTAIN AQUA 5200 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industrien | TEKNOL S 6005-00 | ANTISTAIN AQUA 5200 | AQUATOP 2600 | 2020

Certificate Vindues Industrien | TEKNOS Treatment System 2 | TEKNOL S 6005-00 | AQUAPRIMER 3130 | AQUATOP 2600 | 2020

 

Giấy chứng nhận sơn tĩnh điện