TELA 20

Reparationsfärg

  • Vattenburen

Vattenspädbar, halvmatt akrylathaltig dispersionsfärg för inomhusbruk. Färgproduktgrupp 312 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

Färgen lämpar sig för målning av nya och tidigare målade ytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadskivor som kräver tålighet mot tvätt och nötning. Ej lämplig för dörrar, fönster eller snickerier.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Ojämnheter i ytan spacklas med lämpligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet slipas och dammet avlägsnas.

Applicering

Stålytor grundmålas med FERREX AQUA rostskyddsfärg. Förzinkade ytor målas direkt med TELA 20. Övriga ytor målas direkt med TELA 20 eller grundmålas med TELA 3. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala förhållanden och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av den lätt. Som arbetsredskap används fuktig städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 38 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar efter ½ timme
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har måttigt god hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 2 enligt EN 13300 (ISO 11998). Tål över 5 000 borstningar, SFS 3755.
Emballage Basfärg 1: 2,7 L, 9 L, 18 L. Målarvit T1327 (TC-8168): 18 L.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering