TEKNOS AKRYLFOG S

Vattenbaserad akrylfogmassa

TEKNOS AKRYLFOG S är en 1-komponent elastisk akrylatbaserad fogmassa. Produkten har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas, cellplast och målade ytor. Fogen missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande färger.

TEKNOS AKRYLFOG S används inomhus i fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Produkten kan även användas för tätning av fogar vid montering av gipsskivor. Den bör ej appliceras på fuktiga ytor och får inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt, t.ex. i bassänger och vattenreservoarer. Om fogrörelsen överstiger ± 10 % (drag/tryck) av fogbredden, rekommenderas högelastiska fogmassor.

Förbehandling av yta

Fogsidorna skall vara rena och fria från olja, fett och lösa partiklar. Metallytor avfettas och löst sittande färg slipas bort. Vid fogrörelser får mittdjupet ej understiga 5 mm. Använd bottningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Listen skall vara 3 – 4 mm tjockare än fogens bredd. Använd ett trubbigt verktyg så att inte listen skadas. På starkt sugande underlag ska fogytorna grundas med FUTURA AQUA 3. Låt torka ordentligt.

Applicering

Applicera TEKNOS AKRYLFOG S med fogpistol eller tryckluftspruta. Pressa fogmassan mot underlaget så att inga luftfickor bildas. Avjämna direkt efter applicering med lämpligt verktyg som gummi- eller stålspackel, fuktad svamp eller pensel. Skydda fogen mot väta under de första dagarna. TEKNOS AKRYLFOG S kan övermålas med de flesta förekommande färgtyper. P.g.a. många olika varianter som finns på marknaden rekommenderas att test görs. Gäller framförallt vid målning med glans 2 – 3.

Appliceringsförhållanden

Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +30 °C.

Lagring

Lagringsbeständighet upp till 24 månader i obruten förpackning i 5 - 25°C. Förvaras frostfritt.
Rengöringsförtunning Vatten
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.