TEKNOFLOOR AQUA

Golvfärg

  • Nötningsbeständig
  • 1-komponent
  • Vattenburen

Vattenburen akrylatbaserad golvfärg för inomhusbruk. För nya och tidigare alkyd- eller akrylatfärgsmålade betong- och träytor: golv och trappor; boningsrum, källare, lagerutrymmen o.dyl. Färgproduktgrupp 651 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 3 (FI), halvblank.

Lämpar sig för omålade och tidigare alkyd-, uretanalkyd- eller akrylatfärgsmålade betong- och träytor: t. ex. golv och trappor i torra utrymmen inomhus samt boningsrum, källare och lagerutrymmen då ytorna utsätts för normala belastningar.

Tekniska datablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. NYTT BETONGGOLV: Betongen bör vara minst 4 veckor gammal och väl härdad så, att betonggjutningens fukt är bunden och ytan har torkat. Betongens fukthalt får vara högst 97 % som relativ fuktighet eller 4 viktsprocent (by 54 / BLY 12). Från stålglättad betong avlägsnas det täta cementhudskiktet med ytslipning eller betning. Ytslipning är den bästa metoden att avlägsna cementhuden. Spröda, mjölaktiga golvytor slipas så, att man får fram hård, ballasthaltig betong. Cementdammet sugs eller sopas bort efter slipningen. Betning används om slipning inte kan utföras. Betningen görs med RENSA ETCHING betningsmedel eller med utspädd saltsyra (1 del saltsyra och 4 delar vatten). Efter betningen sköljs golvet med riklig mängd vatten och får torka. GAMMALT BETONGGOLV: Omålade, nedsmorda golv kan rengöras med emulgerande tvättmedel. Efter tvättningen utförs syrabetning ifall golvet är täckt av cementhud. Avflagande gammal färg och cementhud kan avlägsnas med blästring eller mekanisk slipning. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. NYTT TRÄGOLV: Obehandlad träyta rengörs och/eller jämnas ut vid behov med slipning. Slipdammet avlägsnas. GAMMALT TRÄGOLV: Obehandlad träyta rengörs och/eller jämnas ut vid behov med slipning. Slipdammet avlägsnas. Lossnande och löst sittande gammal färg avlägsnas med blästring eller mekanisk slipning. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. SPACKLING och UTJÄMNING: Betonggolvens gropar och övriga ojämnheter spacklas vid behov med TEKNOFLOOR Hårdkitt eller ett cementbaserat spackel som lämpar sig för underlagets hårdhet. Träytor jämnas ut med kitt som är avsedda för trä.

Applicering

Omålad, ren, dammfri och torr betong- eller träyta grundmålas med 5 - 10 volym-% förtunnad färg. Förtunningen görs med rent vatten. Träytorna slipas vid behov efter 12 h torkning. Färgen omblandas väl före användningen. Färgen förtunnas vid behov med vatten 5 - 10 volym-%. Förtunningen görs med rent vatten. Färgen appliceras i ett eller två skikt med pensel, rulle eller spruta. Munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019"'.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 31 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvblank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
Torktid - hanterbar efter 1 timme
Torktid - genomhärdad efter 7 dygn
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och lämpligt tvättmedel.
Emballage Basfärger 1 och 3 samt standardkulörer: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning