RANCH LADUGÅRDSLACK

Blank asfaltslack

  • Lösningsmedelsburen

Blank asfaltlack baserad på petroleumharts och petroleumasfalt.

För inomhusmålning på betong, puts, stål, trä, träfiberskivor och eternit. Speciellt avsedd för nedre delen av väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är stor. Kan även användas i gödselrännor.

RANCH LADUGÅRDSLACK har en god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Har en god tvättbarhet och tål högtryckstvätt.

Förbehandling av yta

En asfaltlacksmålad yta kan ej övermålas med vanliga färgtyper. Vattenburna färger häftar ej tillräckligt väl til den feta asfaltytan och med lösningsmedelsburna färger blöder asfalten genom och ger missfärgningar. Omålade ytor: Rengör ytan från löst material. Eventuellt mögel avlägsnas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Äldre omålade ytor högtryckstvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. och sköljs noga med vatten. Grunda med RANCH LADUGÅRDSLACK. Vid grundmålning skall färgen spädas och påföras tunt. Grundmålningen skall vara torr innan färdigmålning sker, annars kan rinningar uppstå. Rinningar kan också uppstå om färgen målas i för tjocka skikt. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg. Tidigare målade ytor: Avlägsna löst sittande färg. Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj ytorna väl. Efter att ytan har torkat målas den med oförtunnad RANCH LADUGÅRDSLACK.

Applicering

Blanda om RANCH LADUGÅRDSLACK väl för att erhålla rätt kulör. Applicera färgen med pensel, rulle eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 50 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/e): 400 g/l. Produktens VOC: max. 400 g/l.
Glans Blank
Densitet ca. 0,91 g/ml
Torktid - hanterbar efter 2 - 3 timmar
Förtunning TEKNOSOLV 1621
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.