Biobaserade produkter inom färgbranschen

Användning av förnybara naturresurser är viktigt inom industrin idag.
Teknos har som färgföretag mål att lansera fler biobaserade produkter på marknaden.

Vi lever i en tid då vi i snabb takt gör slut på naturresurser som inte kan återvinnas. Även i färger finns det råvaror med fossilt ursprung; exempelvis är många lösningsmedel förädlade ur råolja och flera bindemedel är oljebaserade. Även Teknos som tillverkare av färger vill svara på miljöutmaningen med ett produktutvecklingsarbete som bygger på en aktiv cirkulär ekonomi och användning av förnybara naturtillgångar.

Woodex Wood Oil ruskea terassi.jpg

Biobaserade produkter bygger på förnybara råvaror

Redan nu kan biobaserade produkter ersätta vissa av de färgprodukter som tidigare tillverkades av fossil råolja. Slutprodukten av en biobaserad produkt kan tillverkas av vilka förnybara, organiska råvaror som helst. De råvaror man kan använda är exempelvis biprodukter från jordbruket eller skogsindustrin, som uppkommer vid tillverkning av en annan slutprodukt.

Teknos Oy är ett av Finlands största familjeföretag och en av de största producenterna av färg och ytbehandlingar. Företaget har som mål att utveckla produkter av hög kvalitet som håller länge, som är säkra både för miljön och användaren och som ökar livslängden på de ytor de används på. Cirkulär ekonomi och användning av förnybara narurresurser i produktutvecklingen är en del av företagets strategi. Förutom ett forsknings- och produktutvecklingsarbete som bygger på en cirkulär ekonomi bedriver Teknos ett aktivt arbete i att leta efter samarbetspartner som kan bidra med sekundära råvaror för användning i företagets produkter.

Kärnan i en cirkulär ekonomi är ett effektivt utnyttjande av biprodukter

I en cirkulär ekonomi bevaras resurserna i ekonomin även när en produkt har nått slutet på sin livscykel. Målet är att utveckla och tillverka produkterna så att de fortsätter att användas och hålls kvar i kretsloppet så länge som möjligt. Dessutom är kärnan i en cirkulär ekonomi att utnyttja biprodukter som uppstår i tillverkningsprocessen vid framställning av produkter, det vill säga sekundära råvaror. I en cirkulär ekonomi är den enes avfall den andres tillgång. Även förnybara naturresurser kan ge sekundära substanser som kan återanvändas. Denna typ av råvaror ger betydligt mindre miljöbelastning, eftersom de resurser som förbrukats för att anskaffa dem redan har använts. Cirkulär ekonomi är en branschöverskridande och omfattande förändring av verksamhetssätten inom alla industribranscher och övergången till en sådan ekonomi kräver förändringar i aktörens hela värdekedja.


WOODEX BIOLEUM träolja består till 60% av biobaserade råvaror

Teknos har tagit ett steg mot användning av förnybara naturresurser och kompletterar vår produktserie WOODEX med vattenburna WOODEX BIOLEUM träolja. Hela 60 procent av råvarorna i den är framställda av förnybara naturresurser. I WOODEX BIOLEUM har man försökt minimera användningen av icke-förnybara naturresurser och ersatt dem med mer miljövänliga, oljebaserade lösningar. Produkten är avsedd för att skydda trädgårdsmöbler och förlänga deras livslängd. Med en mindre mängd produkt kan man alltså behandla en större yta jämfört med vanlig träolja.

Så kan du minska din egen miljöpåverkan

Första steget i att minska den egna miljöpåverkan i vardagen är att skydda enskilda bruksföremål med produkter av hög kvalitet som gör att de behöver underhållas sällan. Genom att exempelvis behandla möbler med färg eller träolja skyddar man föremålen, förlänger deras livslängd och minskar miljöpåverkan. När man väljer produkt bör man i första hand välja vattenburna och biobaserade produkter. När det gäller transparanta produkter, som träolja, bör man även komma ihåg nyansering. Den nyanserade produkten skyddar den behandlade ytan från UV-strålning och förlänger på det sättet livslängden för det föremål som behandlas. Slutligen är det bra att komma ihåg att återvinna överbliven färg eller en tom färgburk på rätt sätt.

Teknos nya biobaserade produkt: WOODEX BIOLEUM

WOODEX BIOLEUM träolja består till 60% av biobaserade råvaror.